Online Easy Lookup Chinese Character Dictionary: Cross 01

The Easy Lookup Chinese to English Dictionary makes Traditional Chinese Character lookup faster and easier. Neil Keleher. chinsym.zeroparallax.com.

Chinese Character Lookup Made Easy
Even for Beginners

Includes Simplified and Traditional Character Indexes.

shiˊ
Ten
j

(Cangjie Input Code)
十 r24
Ten, 10, complete, perfect, cross, cross shape, crucifix, (radical 024)
shiˊ haoˋ
Tenth, number 10
十號/十号
shiˊ dianˇ
10 o'clock
十點/十点
shiˊ dianˇ banˋ
10:30
十點半/十点半
shiˊ ba¯
Eighteen, 18
十八
shiˊ fen¯
Completely, complete
十分
shiˊ fen¯tengˊ aiˋ
Cherished
十分疼愛/十分疼爱
shiˊ wanˋ
100 000
十萬/十万
shiˊ wuˇ
Fifteen
十五
shiˊ wuˇ nianˊ
15 years
十五年
shiˊ wuˇ nianˊ qianˊ
15 Years before
十五年前
shiˊ wuˇ nianˊ houˋ
15 years later, after fifteen years
十五年後/十五年后
shiˊ duo¯ nianˊ qianˊ de˙
A decade ago, a decade previously
十多年前的
shiˊ ziˋ shouˇ
Tai ji: Cross Hands
十字手
shiˊ liuˋ jinˋ weiˋ
Hexadecimal
十六進位/十六进位
shiˊ liuˋ jinˋ weiˋ de˙
Hexadecimal
十六進位的/十六进位的
siˋ shiˊ
Forty
四十
siˋ shiˊ wuˇ
45
四十五
fuˋ shiˊ dianˇ banˋ de˙ yue¯
10:30 date
赴十點半的約/赴十点半的约
san¯ shiˊ
30, thirty
三十
san¯ shiˊ yiˋ
31, thirty-one
三十一
san¯ shiˊ wuˇ
35, thiry-five
三十五
erˋ shiˊ
Twenty, 20
二十
erˋ shiˊ siˋ shiˋ
Tai ji: 24 Style
二十四式
erˋ shiˊ siˋ ge˙ yueˋ
24 months
二十四個月/二十四个月
liuˋ shiˊ
Sixty, 60
六十
zaiˋ diˋ shiˊ ba¯ huoˇ xing¯ riˋ
On Sol 18, on the 18th day on Mars
在第十八火星日
san¯ baiˇ shiˊ erˋ
312, three hundred and twelve
三百十二
diˋ wuˇ shiˊ siˋ
54th
第五十四
jiaoˋ le˙ erˋ shiˊ nianˊ de˙ shu¯
Taught for twenty years
教了二十年的書/教了二十年的书
yiˋ baiˇ qi¯ shiˊ wuˇ
175
一百七十五
baiˇ fen¯ zhi¯ erˋ shiˊ yiˋ
21\%, twenty-one percent
百分之二十一
baiˇ fen¯ zhi¯ ba¯ shiˊ wuˇ
85\%, eighty-five percent
百分之八十五
diˋ yi¯ baiˇ san¯ shiˊ siˋ
134th
第一百三十四
boˊ
Ample
j
i
b
i

(Cangjie Input Code)
十 r24
< T >
Ample, broad, wide, rich, extensive, plentiful, play games, gamble
boˊ shiˋ
Doctor (title), PhD
博士
boˊ wuˋ guanˇ
Museum
博物館/博物馆
boˊ yi¯ deˊ
Name: Boyd
博伊德
duˇ boˊ
Gamble
賭博/赌博
buˋduˇ boˊ
Don't gamble
不賭博/不赌博
xieˊ
Help
j
k
s
s

(Cangjie Input Code)
十 r24
< T >
Help, assist, join, connect, mix, harmonize, agree
xieˊ zhuˋ
Help, assist, mutually beneficial assistance
協助/协助
heˊ xieˊ
Cooperate, work well together
和協/和协
tuoˇ xieˊ
Compromise
妥協/妥协
guˇ
Ancient
j
r

(Cangjie Input Code)
口 r30
< T >
Ancient, old
guˇ renˊ
People in earlier times
古人
guˇ jin¯
History, ancient and modern times
古今
guˇtongˊ seˋ
Bronzed, tanned, copper colored
古銅色/古铜色
guˇdongˇ
Antiques
古董
guˇ chengˊ
Old city
古城
guˇ laoˇ
Ancient, old
古老
guˇ laoˇ de˙
Ancient, old
古老的
guˇ daiˋ
Ancient (times)
古代
guˇ daiˋ renˊ leiˋ
Ancestors
古代人類/古代人类
guˇ wangˇ jin¯ laiˊ
Through the ages, from ancient times (till now), since time immemorial
古往今來/古往今来
guˇ faˇ
Old ways
古法
guˇ duˋ
Ancient ford, crossing
古渡
guˇmiaoˋ
Temple, old temple
古廟/古庙
guˇ wenˊ ziˋ
Ancient writing, ancient character(s), ancient style of writing
古文字
gengˋ guˇ laoˇ
Even older, more ancient
更古老
congˊ guˇ daoˋ jin¯
Since ancient times (to now)
從古到今/从古到今
huˊ
Wild
j
r
b

(Cangjie Input Code)
肉 r130
< T >
Wild, reckless, foolish, daring, unthinking, bullying, sesame, lima beens, orchid, butterfly, carrot, cucumber, pepper, capsicum, barbaric, barbarian
huˊ huˊtuˊtuˊ de˙
Bewildered, confused
胡胡塗塗的/胡胡涂涂的
huˊcheˇ
Lies, random chatter, nonsense
胡扯
huˊtuˊ
Bewildered, confused
胡塗/胡涂
huˊtuˊ de˙
Bewildered, confused
胡塗的/胡涂的
huˊ shuo¯ sheˊ me˙
What nonsense, speaking nonsense
胡說什麼/胡说什么
ou¯ huˊ daoˇ
Oahu Island (Hawaii)
歐胡島/欧胡岛
ou¯ huˊ daoˇ de˙
Oahu Island's
歐胡島的/欧胡岛的
erˋ huˊ
Instrument: two stringed chinese instrument
二胡
guˋ
Cause
j
r
o
k

(Cangjie Input Code)
攴 r66
< T >
Cause, reason, purpose, old
guˋ renˊ
Old friend
故人
guˋ jiuˋ
Old friends (cause not new)
故舊/故旧
guˋ shiˋ
Story, stories
故事
guˋ zhangˋ
Damaged, broken, breaks, fails
故障
guˋ xiang¯
Homeland, homecountry, hometown, old land
故鄉/故乡
shiˋ guˋ
Accident, incident
事故
shiˋ guˋ zhen¯ xiang¯
Real cause of the/an accident
事故真相
shiˋ guˋ de˙ yuanˊ yin¯
Cause of the accident
事故的原因
wuˊ guˋ
For no reason
無故/无故
qin¯ guˋ
Family and old friends
親故/亲故
chuanˊ shuo¯ guˋ shiˋ
Legends
傳說故事/传说故事
bian¯ ge˙ guˋ shiˋ
Lots of stories
編個故事/编个故事
bian¯ ge˙ guˋ shiˋ geiˇ niˇ ting¯
Tell you lots of stories
編個故事給你聽/编个故事给你听
keˋ
Able
j
r
h
u

(Cangjie Input Code)
儿 r10
< T >
Able, gram (unit of weight), (translit.)
maˇ keˋ
Name: Mark
馬克/马克
tanˇ keˋ
Tank(s)
坦克
qiaoˇ keˋ liˋ
Food: chocolate
巧克力
ruiˋ keˋ
Name: Rick
瑞克
aoˋ keˋ lanˊ
Oakland
奧克蘭/奥克兰
xi¯ si¯ keˋ liˋ fu¯
Name: Heathcliff
希斯克利夫
luoˊmanˋdiˋ keˋ
Romantic
羅曼蒂克/罗曼蒂克
chaoˊ zhao¯
Towards
j
j
b

(Cangjie Input Code)
月 r74
< T >
Towards, face, pilgrimage, dynasty, imperial court, emperor, monarch, Korea, (zhao1), morning, dawn
chaoˊ 槿jinˇ
Morning glories
朝槿
chaoˊ yiˊ mianˋ qiangˊ
Facing a wall
朝一面牆/朝一面墙
jin¯ zhao¯
This morning, today
今朝
youˇ chaoˊ
Towards
有朝
mianˋ chaoˊ xiaˋ
Lying face down, prone
面朝下
zhengˋ mianˋ chaoˊ xiaˋ
Face down
正面朝下
da¯ shengˋ chaoˊ
Offerings for the Imperial Court
答聖朝/答圣朝
ganˋ
Core
j
j
o
m
j

(Cangjie Input Code)
干 r51
< T >
Core, trunk, main part, capable, be able
ganˋ ma˙
What's up?
幹嘛/干嘛
ganˋ le˙
Doing, done
幹了/干了
ganˋ diaoˋ
Kill, eliminate, terminate, execute
幹掉/干掉
ganˋ sheˊ me˙
Why, to do what, what for, to do what, doing what
幹什麼/干什么
ganˋ de˙ laiˊ
Can be done
幹得來/干得来
yao¯ ganˋ
Waist, lower trunk
腰幹/腰干
qiangˊ ganˋ
Capable, able, strong
強幹/强干
shuˋ ganˋ
Tree trunk
樹幹/树干
niˇ zaiˋ ganˋ ma˙
What are you doing?
你在幹嘛/你在干嘛
buˊ shiˋ renˊ renˊ ganˋ de˙ laiˊ
Isn't for everybody, not everyone is suited to
不是人人幹得來/不是人人干得来
gan¯ qianˊ
Dry
j
j
o
n

(Cangjie Input Code)
乙 r5
< T >
Dry, clean, desiccated, dry out, dry up, dried food, foster mother, kinship, (qian2), male, trigram (heaven), male principle (yang)
gan¯ gan¯ de˙
Dry
乾乾的/干干的
gan¯ gan¯ jingˋ jingˋ di˙
Clean, tidy
乾乾淨淨的/干干净净的
gan¯ jingˋ
Clean
乾淨/干净
gan¯ jingˋ de˙
Cleaned up
乾淨地/干净地
ca¯ gan¯
Wipe away, clean
擦乾/擦干
puˊtaoˊ gan¯
Food: raisins
葡萄乾/葡萄干
qing¯jieˊ gan¯ jingˋ
Cleaned
清潔乾淨/清洁干净
beiˋ qing¯jieˊ gan¯ jingˋ
Been cleared, been cleaned
被清潔乾淨/被清洁干净
zhiˊ
Straight
j
b
m
m

(Cangjie Input Code)
目 r109
< T >
Straight, frank, direct, vertical, upright, honest, true
zhiˊ yingˊ
Directly managed (by a specific brand name or company)
直營/直营
zhiˊ zhiˊ de˙
Straight
直直的
zhiˊ zhiˊ de˙
Continuously
直直地
zhiˊ paiˊ lunˊ
Skates, inline skates
直排輪/直排轮
zhiˊ jie¯
Straight, direct, directly, just
直接
zhiˊ jie¯ quˋ
Heads straight for, headed straight to
直接去
zhiˊ jie¯ diu¯ daoˋ
Dropped directly
直接丟到/直接丢到
zhiˊ jie¯ chong¯ jinˋ
Charged straight into
直接衝進/直接冲进
zhiˊ zouˇ
Straight ahead, go straight ahead
直走
zhiˊ daoˋ
Until, up to
直到
zhiˊ sheng¯ ji¯
Vehicle: helicopter(s)
直升機/直升机
zhiˊ yanˊ
Speak bluntly
直言
zuoˋ zhiˊ sheng¯ ji¯
Takes a helicopter, rides a helicopter
坐直升機/坐直升机
tingˇ zhiˊ
Straight, upright
挺直
da¯ zhiˊ sheng¯ ji¯
Riding a helicopter
搭直升機/搭直升机
yiˋ zhiˊ
Straight, always, constantly, been, (go) straight ahead
一直
yiˋ zhiˊ tong¯ guoˋ
Has been using
一直通過/一直通过
yiˋ zhiˊ qiˊ daiˋ
Been waiting, been wondering
一直期待
yiˋ zhiˊ chiˊ xuˋ zeng¯ qiangˊ
Keeps getting stronger
一直持續增強/一直持续增强
erˊ zhiˊ jie¯
And then directly
而直接
jianˇ zhiˊ
Simply
簡直/简直
bingˇ zhiˊ
Adhere to principles, honest
秉直
queˋ shiˋ zhiˊ jie¯
Just directly
卻是直接/却是直接
jiuˋ shangˋ zhiˊ sheng¯ ji¯
Rescue helicopter
救上直升機/救上直升机
shuang¯ jiaoˇ neiˋ shou¯ zhiˊgunˋ shiˋ
Inverted Two Legged Staff Pose (yoga), Dwi Pada Viparita Dandansana
雙腳內收直棍式/双脚内收直棍式
zhen¯
Real
j
b
m
c

(Cangjie Input Code)
目 r109
< T >
Real, true, genuine, genuinely
zhen¯ shiˋ
Really, truly
真是
zhen¯leˋ
True Ribs (anatomy)
真肋
zhen¯zao¯gao¯
Truly, what a mess
真糟糕
zhen¯ xiang¯
Truth
真相
zhen¯ buˋ haoˇ
Truly bad, not good
真不好
zhen¯ buˋ shiˋ
Truly isn't, really isn't
真不是
zhen¯ qiaoˇ
Pretty amazing, really amazing
真巧
zhen¯ zhengˋ
Actual, genuine, real
真正
zhen¯ zheng¯ de˙
True, genuine
真正的
zhen¯ zhengˋ zaiˋ yiˋ
Really cares about, truly cares about
真正在意
zhen¯ liˇ
Truth, reality
真理
zhen¯ yaoˋ mingˋ
Obsessive
真要命
zhen¯ mingˊ
True name, real name
真名
zhen¯ chuanˊ tongˇ
Very traditional
真傳統/真传统
zhen¯ xin¯
Sincere, heart felt
真心
zhen¯ xin¯ de˙
Sincere, sincerely
真心的
zhen¯ de˙
Truly
真的
zhen¯ shiˊ
Genuine, real, true
真實/真实
zhen¯ guoˋyinˇ
Amazing
真過癮/真过瘾
tian¯ zhen¯
Naïve, innocent
天真
huoˋ zhen¯ jiaˋ shiˊ
Genuinely valuable, goods of high value at good prices
貨真價實/货真价实
youˊ zhen¯
Name: Eugene
尤真
haiˊ zhen¯ de˙
Truly
還真的/还真的
zheˋ zhen¯ shiˋ
This truly is
這真是/这真是
renˋ zhen¯
Serious(ly), ernest(ly)
認真/认真
renˋ zhen¯ de˙
Seriously, truly
認真的/认真的
renˋ zhen¯ de˙
Seriously, earnestly
認真地/认真地
shiˋ guˋ zhen¯ xiang¯
Real cause of the/an accident
事故真相
yinˇmanˊ zhen¯ xiang¯
Hide the truth, cover up the truth
隱瞞真相/隐瞒真相
zenˇ me˙ zhen¯ shiˊ
Not so genuine
怎麼真實/怎么真实
dongˋzhuˊ zhen¯ xiang¯
See the obvious
洞燭真相/洞烛真相
meiˇ mengˋ chengˊ zhen¯
Beautiful dream made complete and real
美夢成真/美梦成真
mengˋ xiangˇ chengˊ zhen¯
Dream come true, realize a dream, make (dreams/a dream) become real
夢想成真/梦想成真
buˋ zenˇ me˙ zhen¯ shiˊ
Not really genuine
不怎麼真實/不怎么真实
congˊ weiˋ renˋ zhen¯
Never really, never seriously
從未認真/从未认真
nanˊ
South
j
b
t
廿
j

(Cangjie Input Code)
十 r24
< T >
South
nanˊ jiˊ
South Pole
南極/南极
nanˊ touˊ
(place name) nantou
南投
nanˊ touˊ xianˋ
Nantou County
南投縣/南投县
zhiˇ nanˊ
Guide book
指南
西xi¯ nanˊ fang¯
South-West (direction)
西南方
taiˊ nanˊ shiˋ
Tainan City
台南市
suoˇ
Expose
j
b
v
i
f

(Cangjie Input Code)
糸 r120
< T >
Expose, unearth, expose, search for, demand, ask (ask for), rope, cable, suspend
suoˇ ju¯
Live alone, hermit like
索居
geˊ suoˇ
Name: Gotha
葛索
tanˋ suoˇ
Investigating
探索
sou¯ suoˇ
Searching (for)
搜索
mo¯ suoˇ zhe˙
Fumbled
摸索著/摸索着
xianˋ suoˇ
Clues
線索/线索
erˊ fangˋ qiˋsou¯ suoˇ
And so abandon the search, abandon searching for
而放棄搜索/而放弃搜索
zhi¯
Support
j
e

(Cangjie Input Code)
支 r65
< T >
Support, sustain, erect, raise, draw money, branch, limb, (radical 065)
zhi¯ dianˇ
Pivot, fulcrum, support point
支點/支点
zhi¯cheng¯ shiˋ
Four Legged Plank Pose (yoga), Chatarunga
支撐式/支撑式
zhi¯ chiˊ
Support
支持
zhi¯ yuanˊ
Support (as in customer support)
支援
zhi¯ yuanˊ de˙
Back up
支援的
zhi¯ piaoˋ
Cheque/check
支票
zhi¯ fuˋ
Pay using, pay in (using)
支付
yiˋ zhi¯
A
一支
siˋzhi¯ zhi¯cheng¯ shiˋ
Four Legged Plank Pose, Chatarunga
四肢支撐式/四肢支撑式
houˋ yangˇ zhi¯ jiaˋ shiˋ
Table Top
後仰支架式/后仰支架式
maiˋ
Wheat
j
o
n
i

(Cangjie Input Code)
麥 r199
< T >
Wheat, grain, barley, oats, (translit.), (radical 199)
maiˋ 西xi¯maˇ si¯
Name: Maximus
麥西瑪斯/麦西玛斯
maiˋ xiang¯
Breaded and fried
麥香/麦香
mianˋ
Flour
j
n
m
w
l

(Cangjie Input Code)
麥 r199
Flour, dough, noodles, baked goods, bakery, bread
mianˋ bao¯
Bread
麵包/面包
kaoˇ mianˋ bao¯
Toast, toasted bread
烤麵包/烤面包
bei¯ mianˋ
Name: Baymax
杯麵/杯面
wuˇyuˋ mianˋ bao¯
Food: 5 grain bread
五穀麵包/五谷面包
faˇ shiˋ mianˋ bao¯
Food: French bread
法式麵包/法式面包
滿manˇ fuˊbaoˇ mianˋ bao¯
Food: muffin (bread)
滿福堡麵包/满福堡面包
Traditional Chinese chararacters classified under cross Key in the easy lookup system: 十博協古胡故克朝幹乾直真南索支麥麵 七切也世 費盡書畫劃 事專惠擊車輯暫輪輸轉輕輛軟輔較頓 鬱林楚禁楊根概欄相想板析樞槍檢松樣權模棋橫構檔材村杜樹棒樓極杯標椰梅格橋桃械柏校核榜機東束賴整刺來末本未木森查李 邦慧春奏泰責素表毒青靜 操損握揚提把擇擺探揮投振抓拆折哲拒招掃撥搶拼搭描摸技持掛抽掉據排打擾攝換擔推拖抱擬指批搖插括播授採援托挑找搬拍控按擴抗搞擁拉接撞 土場塔增填地址均堆城域塊壞境培戴載裁封幫走趕起超趣趙越夫規替勢熱幸報執赤去者都教老考 士款志吉臺喜嘉鼓聲賣 獨犯狐獲猜狂狗獅狼才 大套奈太奮奇爽右有友左布灰雄存在力加賀架九丸 殺希, Neil Keleher. Chinese Symbols and Meanings.
Click here to Return to top.
The Easy Lookup Chinese to English Dictionary makes Traditional Chinese Character lookup faster and easier. Neil Keleher. chinsym.zeroparallax.com.

Chinese Character Lookup Made Easy
Even for Beginners

Includes Simplified and Traditional Character Indexes.