Online Easy Lookup Chinese Character Dictionary: Dot 01

The Easy Lookup Chinese to English Dictionary makes Traditional Chinese Character lookup faster and easier. Neil Keleher. chinsym.zeroparallax.com.

Chinese Character Lookup Made Easy
Even for Beginners

Includes Simplified and Traditional Character Indexes.

weiˋ weiˊ
For
i
k
n
f

(Cangjie Input Code)
火 r86
For, and so, because, for this reason, for the sake of, (wei2), act, manage, handle
weiˋ le˙
For, for the sake of, so that…
為了/为了
weiˋ le˙ yiˇ fangˊ wanˋ yiˋ
As a precaution, just in case
為了以防萬一/为了以防万一
weiˊ qiˊ
Schedule, deadline
為期/为期
weiˊ rongˊ
Proud of
為榮/为荣
weiˋ fuˇ
Secondary, supportive, slaved
為輔/为辅
weiˋ zhong¯ xin¯ de˙
At the center of, acting as center of
為中心的/为中心的
weiˊ shuˋ
Amounting to, count of
為數/为数
weiˋ sheˊ me˙
Why
為什麼/为什么
weiˋ heˊ
Why
為何/为何
weiˋ heˊ buˊ jiˋ xuˋ
Why not continue
為何不繼續/为何不继续
weiˋ biˋ
Required, mandatory
為必/为必
weiˋ zhuˇ
Primary, master, dominant
為主/为主
yin¯ weiˋ
Because (of), due to
因為/因为
jie¯ weiˋ
Are all
皆為/皆为
zhuanˇ weiˊ
Transferred to
轉為/转为
jiˊ weiˊ
Extremely
極為/极为
benˇ weiˊ
Originally or formerly worked as
本為/本为
feng¯ weiˋ
Label, classify, name
封為/封为
feng¯ weiˋ le˙
Labelled, classified, named
封為了/封为了
huaˋ weiˋ
Transform, turn into
化為/化为
huaˋ weiˋ le˙
Transformed (into), turned to
化為了/化为了
huaˋ weiˋ chenˊ tuˇ
Turned to dust
化為塵土/化为尘土
huaˋ weiˋ le˙ hui¯jinˋ
Turned to ashes, destroyed
化為了灰燼/化为了灰烬
zuoˋ weiˊ
Acting as, working as
做為/做为
zuoˋ weiˊ
(use) as
作為/作为
niˇ weiˋ sheˊ me˙
Why are you
你為什麼/你为什么
daiˋ weiˊ
On behalf of
代為/代为
cheng¯ weiˊ
Called, known as
稱為/称为
chengˊ weiˊ
Become
成為/成为
chengˊ weiˊ le˙
Turned into, become
成為了/成为了
renˋ weiˊ
Believe that, of the opinion that, thought that, admit, acknowledge
認為/认为
renˋ weiˊ shiˋ
Believes that (it is)
認為是/认为是
yiˇ weiˊ
Think, assume, might think
以為/以为
zhiˇ shuˋ weiˋ
Index, indicate, reference
指數為/指数为
langˊbeiˋ weiˋjian¯
Collusion, hand in glove, act together
狼狽為奸/狼狈为奸
quˇ ta¯ weiˋqi¯
Marry, take her for his wife
娶她為妻/娶她为妻
cheng¯ zhi¯ weiˊ
Call, designate, known as
稱之為/称之为
dingˋ mingˊ weiˋ
Named, referred to as
定名為/定名为
nengˊ wenˋ weiˋ sheˊ me˙ maˇ
Can I ask why, might I ask why?
能問為什麼嗎/能问为什么吗
suo¯ xiaoˇ weiˊ
Reduced to
縮小為/缩小为
shiˋ niˇ yiˇ weiˊ
So you think
是你以為/是你以为
suoˇ zuoˋ suoˇ weiˊ
Actions, behaviour, conduct
所作所為/所作所为
lingˇ daoˇ renˊ weiˋ
In command, under the command (of), (acting as) leader
領導人為/领导人为
niˇ pingˊ sheˊ me˙ renˋ weiˊ
Are you really sure
你憑什麼認為/你凭什么认为
qiuˊ
Seek
i
j
e

(Cangjie Input Code)
水 r85
< T >
Seek, look for, beg, request, demand, beseech, desire
qiuˊ qiuˊ
Please
求求
qiuˊ jiuˋ
Distress
求救
qiuˊ jiuˋ xinˋ
Distress signal, SOS
求救信
qiuˊ jiuˋ xunˋ haoˊ
Distress signal
求救訊號/求救讯号
qiuˊ hun¯
Ask for hand in marriage
求婚
liˋ qiuˊ
Strive
力求
yao¯ qiuˊ
Demand
要求
qingˇ qiuˊ
Request, offer
請求/请求
huiˋ yaoˋ qiuˊ
Will ask
會要求/会要求
xiangˋ niˇ qiuˊ hun¯
Ask you to marry me
向你求婚
yuˊ quˇ yuˊ qiuˊ
Get what they want
予取予求
jiuˋ
Save
i
e
o
k

(Cangjie Input Code)
攴 r66
< T >
Save, assist, rescue
jiuˋ chu¯ quˋ
Safely get out, safely escape
救出去
jiuˋ le˙
Saved, rescued
救了
jiuˋ renˊ chu¯ laiˊ
Get them out, save them
救人出來/救人出来
jiuˋ yuanˊ
Rescue, save
救援
jiuˋ shangˋ zhiˊ sheng¯ ji¯
Rescue helicopter
救上直升機/救上直升机
jiuˋ ta¯ men˙
Help them, assist them, give them a hand
救他們/救他们
suoˇ jiuˋ
Saved, rescued
所救
yingˊ jiuˋ
Rescue, save
營救/营救
zhengˇ jiuˋ
Save, rescue, deliver(ance)
拯救
da¯ jiuˋ
Rescue, rescued
搭救
huoˋ jiuˋ
Discovered, found, rescued
獲救/获救
qiuˊ jiuˋ
Distress
求救
qiuˊ jiuˋ xinˋ
Distress signal, SOS
求救信
qiuˊ jiuˋ xunˋ haoˊ
Distress signal
求救訊號/求救讯号
jianˋ siˇ buˋ jiuˋ
Let (someone/them/him/her) die (without trying to save them)
見死不救/见死不救
ganˇ daoˋ jiuˋ meiˊ jiuˋ le˙
Arrive too late to save (him, her, them)
趕到就沒救了/赶到就没救了
youˊ
Outstanding
i
k
u

(Cangjie Input Code)
尢 r43
< T >
Outstanding
youˊ qiˊ
Above all, in particular
尤其
youˊ qiˊ shiˋ
Especially
尤其是
youˊ zhen¯
Name: Eugene
尤真
shiˋ
Form
i
p
m

(Cangjie Input Code)
弋 r56
< T >
Form, type, style, system, pattern, posture, pose
shiˋ ziˇ
Equation, formula
式子
shiˋ yangˋ
Mode, type, model, style
式樣/式样
kai¯ shiˋ
Open style
開式/开式
fuˋ shiˋ hu¯ xi¯
Belly Breathing (yoga)
腹式呼吸
shan¯ shiˋ
Yoga: Mountain Pose
山式
tuoˊ shiˋ
Camel Pose (yoga), Ustrasana
駝式/驼式
gong¯ shiˋ
Bow Pose, Dhanurasana
弓式
chuˊ shiˋ
Plough Pose (yoga), Halasana
鋤式/锄式
yuˋ shiˋ
Pigeon Pose (yoga), Eka Pada Rajakapotasana
鵒式/鹆式
meiˇ shiˋ
American Style
美式
lunˊ shiˋ
Wheel Pose (yoga), Chakrasana
輪式/轮式
moˊ shiˋ
Model, pattern, mode
模式
shuˋ shiˋ
Tree Pose (yoga), Vriskasana
樹式/树式
geˊ shiˋ
Form
格式
zhengˋ shiˋ
Official, formal
正式
geˋ shiˋ geˋ yangˋ
All varieties, all kinds, all different types
各式各樣/各式各样
gui¯ shiˋ
Turtle Pose (yoga), Kurmasana
龜式/龟式
yuˊ shiˋ
Fish Pose (yoga), Matsyasana
魚式/鱼式
ceˋ shiˋ wu¯ya¯ shiˋ
Side Crow Pose (yoga), Parsva Bakasana
側式烏鴉式/侧式乌鸦式
chengˊ shiˋ
Procedures, programs, programming
程式
liˊ shiˋ
Plough Pose (yoga), Halasana
犁式
mao¯ shiˋ
Cat Pose (yoga), Bidalasana
貓式/猫式
faˇ shiˋ
French Style
法式
faˇ shiˋ mianˋ bao¯
Food: French bread
法式麵包/法式面包
chuanˊ shiˋ
Boat Pose (yoga), Navasana
船式
ying¯ shiˋ
Eagle Pose (yoga), Garudasana
鷹式/鹰式
ying¯ shiˋ de˙ shouˇbiˋ
Eagle Arms (yoga)
鷹式的手臂/鹰式的手臂
fang¯ shiˋ
Manner, mode
方式
dianˇ jiaoˇ shiˋ
Standing on Tip Toes
踮腳式/踮脚式
shi¯ tiˇ shiˋ
Corpse Pose, Shivasana
屍體式/尸体式
menˊshuan¯ shiˋ
Gate Pose (yoga), Paraghasana
門閂式/门闩式
ying¯ erˊ shiˋ
Child's Pose, Balasana
嬰兒式/婴儿式
ying¯ haiˊ shiˋ
Child's Pose, Balasana
嬰孩式/婴孩式
ying¯ erˊ shiˋ xiu¯ xiˊ
Resting Child's Pose, Balasana
嬰兒式休息/婴儿式休息
feng¯ xiang¯ shiˋ
Wind Box Style Breathing (yoga), Bhastrika
風箱式/风箱式
jian¯ liˋ shiˋ
Shoulder Stand (yoga), Salamba Sarvangasana
肩立式
erˊ tongˊ shiˋ
Child's Pose (yoga), Balasana
兒童式/儿童式
luoˋtuoˊ shiˋ
Camel Pose (yoga), Ustrasana
駱駝式/骆驼式
gong¯jianˋ shiˋ
Bow Pose, Dhanurasana
弓箭式
kongˇqueˋ shiˋ
Open Feathers Peacock Pose, Pincha Mayurasana
孔雀式
qianˊwan¯ shiˋ
Forward Bend (yoga), Paschimottanasana
前彎式/前弯式
ying¯ xiongˊ shiˋ
Hero Pose (yoga), Virasana
英雄式
banˋ yueˋ shiˋ
Half Moon Pose (yoga), Ardha Chandrasana
半月式
banˋ chuanˊ shiˋ
Half Boat Pose (yoga), Ardha Navasana
半船式
zhi¯cheng¯ shiˋ
Four Legged Plank Pose (yoga), Chatarunga
支撐式/支撑式
shuˋ jiaoˇ shiˋ
Bound Angle Pose (yoga), Butterfly, Baddha Konasana
束角式
qing¯quanˇ shiˋ
Puppy Dog Pose (yoga), Uttana Shishosana
青犬式
niuˇ zhuanˇ shiˋ
Twisting Pose (yoga)
扭轉式/扭转式
pao¯ qiˋ shiˋ
Expendable, disposable
拋棄式/抛弃式
xie¯ ziˇ shiˋ
Scorpion Pose (yoga), Vrschikasana
蠍子式
huˊsheˋ shiˋ
Butterly Pose (yoga), Bound Angle Pose, Baddha Konasana
蝴蠂式
huangˊ chongˊ shiˋ
Locust Pose (yoga), Shalabasana
蝗蟲式/蝗虫式
shangˋquanˇ shiˋ
Upward Facing Dog (yoga), Urdhva Muka Svanasana
上犬式
shangˋ lunˊ shiˋ
Wheel Pose-upward facing (yoga),Urdhva Dhanurasana
上輪式/上轮式
san¯ jiaoˇ shiˋ
Triangle Pose (yoga), Trikonasana
三角式
touˊ liˋ shiˋ
Headstand (yoga), Sirsasana
頭立式/头立式
xiaˋquanˇ shiˋ
Downward Dog (yoga), Adho Muka Svanasana
下犬式
pingˊ banˇ shiˋ
Plank Pose
平板式
wuˇ wangˊ shiˋ
Lord of the Dance Pose (yoga), natarajasana
舞王式
waiˋ jie¯ shiˋ
External (type)
外接式
jiaoˇ zuoˋ shiˋ
Seated Wide Leg Forward Bend (yoga), Upavista Konasana
角坐式
shuang¯ jiaoˇ shiˋ
Wide Leg Standing Forward Bend (yoga), Prasaritta Padottanasana
雙角式/双角式
yangˇ woˋ shiˋ
Lie Supine, Corpse Pose (yoga), Sivasana
仰臥式/仰卧式
xiu¯ xiˊ shiˋ
Resting Pose (yoga), Sivasana
休息式
xiangˋ shan¯ shiˋ
Yoga: Mountain Pose (yoga)
像山式
fuˊquanˇ shiˋ
Downward Dog (yoga), Adho Muka Svanasana
伏犬式
liˊchuˊ shiˋ
Plough Pose (yoga), Halasana
犁鋤式/犁锄式
baiˋ riˋ shiˋ
Sun Salutation(s) Yoga), Surya Namaskara
拜日式
shouˇzhangˋ shiˋ
Staff pose (yoga), dandasana
手杖式
houˋ yangˇ shiˋ
Backbending Posture
後仰式/后仰式
haiˇtunˊ shiˋ
Dolphin Pose (yoga)
海豚式
wu¯ya¯ shiˋ
Crow Pose (yoga), Heron Pose, Bakasana
烏鴉式/乌鸦式
niaoˇya¯ shiˋ
Crow Pose (yoga), Heron Pose, Bakasana
鳥鴉式/鸟鸦式
穿chuan¯ daiˋ shiˋ
Wearable
穿戴式
qu¯ feng¯ shiˋ
Wind Relieving Pose (yoga), Wind Relieving Pose, Pavana Muktasana
祛風式/祛风式
fang¯ chengˊ shiˋ
Equation(s)
方程式
huanˋyiˇ shiˋ
Chair Pose (yoga), utkatasana,
幻椅式
hei¯ keˋ chengˊ shiˋ
Malware, computer virus
黑客程式
yanˇ jingˋsheˊ shiˋ
Cobra (yoga), Bhujangasana
眼鏡蛇式/眼镜蛇式
jian¯ daoˇ liˋ shiˋ
Shoulder Stand Inversion (yoga), Salamba Sarvangasana
肩倒立式
jinˇ jiˊ moˊ shiˋ
Emergency mode
緊急模式/紧急模式
banˋ quanˊgong¯ shiˋ
Half Bow Pose (yoga), Ardha Dhanurasana
半全弓式
shangˋshen¯tuiˇ shiˋ
Supine Legs In the Air (Yoga), Urdvha Prasrita Padasana
上伸腿式
touˊ pengˋxi¯ shiˋ
Head to the knee pose (yoga), Janusirsasana
頭碰膝式/头碰膝式
erˋ shiˊ siˋ shiˋ
Tai ji: 24 Style
二十四式
shuang¯tuiˇ zuoˋ shiˋ tiˇ qianˊqu¯ shiˋ
Seated Forward Bend (yoga), Paschimottanasana
雙腿坐式體前屈式/双腿坐式体前屈式
di¯gong¯ buˋ shiˋ
Low Lunge, Low Bow Pose (yoga), Anjaneyasana
低弓步式
zhanˋ liˋ lunˊ shiˋ
Standing Wheel Pose, Drop Back
站立輪式/站立轮式
siˋzhi¯ zhi¯cheng¯ shiˋ
Four Legged Plank Pose, Chatarunga
四肢支撐式/四肢支撑式
dan¯ jiaoˇ pengˋ touˊ shiˋ
One Leg Behind the Head Pose (yoga), Eka Pada Sirsasana
單腳碰頭式/单脚碰头式
dan¯tuiˇqu¯ feng¯ shiˋ
Wind Relieving Pose (yoga), Single Leg Wind Relieving Pose, Eka Pada Pavana Muktasana
單腿祛風式/单腿祛风式
dan¯xi¯ dan¯ jiaoˇ shiˋ
Horse Face Pose (yoga), Vatyanasana
單膝單腳式/单膝单脚式
zhanˋ shiˋ diˋ yi¯ shiˋ
Warrior 1, Virabhadrasana 1
戰士第一式/战士第一式
zhanˋ shiˋ diˋ erˋ shiˋ
Warrior 2, Virabhadrasana 2
戰士第二式/战士第二式
ya¯ zhangˇ qianˊwan¯ shiˋ
Hands Beneath Feet Standing Forward Bend (yoga)
壓掌前彎式/压掌前弯式
woˋ yiˇ jiao臥扭轉放鬆式 Reclining Easy
Reclining Big Toe Pose (yoga), Supta Padangusthasana
臥倚腳尖式/卧倚脚尖式
lianˊ hua¯kongˇqueˋ shiˋ
Peacock Pose with Legs in Lotus (yoga), Padma Mayurasana
蓮花孔雀式/莲花孔雀式
banˋ lianˊ hua¯ shuˋ shiˋ
Half Lotus Tree Pose (yoga), Ardha Baddha Padma Vrksasana
半蓮花樹式/半莲花树式
banˋ lianˊ hua¯ qiaoˊ shiˋ
Half Lotus Bridge Pose (yoga), Ardha Baddha Padma Bandhasana
半蓮花橋式/半莲花桥式
woˋ jiaoˇzhiˇwan¯ shiˋ
Holding Big Toes Standing Forward Bend (yoga)
握腳趾彎式/握脚趾弯式
niuˇ zhuanˇ shuang¯ jiaoˇ shiˋ
Twisting Wide Leg Pose (yoga), Privrtta Prasaritta Padottanasana
扭轉雙角式/扭转双角式
erˋ yuanˊ fang¯ chengˊ shiˋ
Equation with two variables
二元方程式
kaoˋ qiangˊ daoˇ woˋ shiˋ
Legs Up the Wall Pose (yoga), Viparita Karani
靠牆倒臥式/靠墙倒卧式
houˋ yangˇ zhi¯ jiaˋ shiˋ
Table Top
後仰支架式/后仰支架式
zhiˋliaoˊ de˙ fang¯ shiˋ
Treatment protocol
治療的方式/治疗的方式
zhanˋ liˋ qianˊwan¯ shiˋ
Standing Forward Bend (yoga)
站立前彎式/站立前弯式
zhanˋ liˋshen¯ zhanˇ shiˋ
Standing Forward Bend
站立伸展式
zhanˋ liˋ qianˊwan¯ shiˋ
Standing Forward Bend, Uttanasana
站立前彎式/站立前弯式
yanˇ jingˋsheˊ diˋ yi¯ shiˋ
Cobra 1 (yoga), Bhujangasana
眼鏡蛇第一式/眼镜蛇第一式
banˋ lianˊ hua¯ qianˊwan¯ shiˋ
Half Lotus Forward Bend Pose (yoga), Ardha Padma Paschimottanasana
半蓮花前彎式/半莲花前弯式
jia¯ qiangˊceˋshen¯ zhanˇ shiˋ
Front Triangle pose (yoga), Intense Side Stretch, Reverse Prayer Pose, Parsvottanasana
加強側伸展式/加强侧伸展式
zhunˇ beiˋ touˊ daoˇ liˋ shiˋ
Headstand Prep (yoga), Sirsasana
準備頭倒立式/准备头倒立式
san¯ jiaoˇniuˇ zhuanˇshen¯ zhanˇ shiˋ
Revolving Triangle Pose (yoga), Privrtta Trikonasan
三角扭轉伸展式/三角扭转伸展式
shengˋ zheˊ maˇ liˇ qiˊ san¯ shiˋ
Marichyasana 3 (yoga)
聖哲馬里奇三式/圣哲马里奇三式
shuang¯ jiaoˇ neiˋ shou¯ zhiˊgunˋ shiˋ
Inverted Two Legged Staff Pose (yoga), Dwi Pada Viparita Dandansana
雙腳內收直棍式/双脚内收直棍式
jin¯ ziˋ taˇniuˇ zhuanˇshen¯ zhanˇ shiˋ
Wide Leg Standing Twist (yoga), Privrtta Prasaritta Padottanasana
金字塔扭轉伸展式/金字塔扭转伸展式
touˊ pengˋxi¯ qianˊqu¯shen¯ zhanˇ shiˋ
Head to knee pose (yoga), Janusirsasana
頭碰膝前屈伸展式/头碰膝前屈伸展式
huoˋ
Or
i
r
m

(Cangjie Input Code)
戈 r62
< T >
Or, maybe, perhaps, might
huoˋ shiˋ
Or
或是
huoˋ zheˇ
Or perhaps
或者
huoˋ xuˇ
Perhaps
或許/或许
huoˋ
Confuse
i
m
p

(Cangjie Input Code)
心 r61
< T >
Confuse, perplex, delude, beguile, mislead, practice deceit, doubt, suspect
chengˊ chengˋ
Complete
i
h
s

(Cangjie Input Code)
戈 r62
< T >
Complete, finish, turn into, establish, found, bias, embark, take shape, become
chengˊ yuanˊhuˊ zhuangˋ
Curved
成圓弧狀/成圆弧状
chengˊ zhangˋ
Growth
成長/成长
chengˊ qunˊ jieˊ duiˋ de˙
Banded together, working as a group
成群結隊地/成群结队地
chengˊ renˊ
Adult, grown up
成人
chengˊ fenˋ
Composition
成分
chengˊ yiˋ tuanˊ
Everyone in a group, entire regiment
成一團/成一团
chengˊ gong¯
Succesful(ly), succeed (in), achieve, get to
成功
chengˊ gong¯ le˙
Did it, completed it
成功了
chengˊ gong¯ de˙
Succesfully
成功地
chengˊ weiˊ
Become
成為/成为
chengˊ weiˊ le˙
Turned into, become
成為了/成为了
chengˊyinˇ
Addiction
成癮/成瘾
chengˊ shouˊ
Mature
成熟
chengˊ jiuˋ ganˇ
Sense of fulfillment
成就感
chengˊ xiaoˋ
Result
成效
chengˊ liˋ
Establish
成立
chengˊ ji¯
Records, results, grades, academic achievements
成績/成绩
heˊ chengˊ ji¯ youˊ
ME: synthetic oil
合成機油/合成机油
fen¯ chengˊ
Divided, as a whole can be divided
分成
dang¯ chengˊ
Use as
當成/当成
zhaˋ chengˊ
Blast completely (into), blow apart completely (into)
炸成
zhaˋ chengˊ le˙ hui¯jinˋ
Blast completely into ashes
炸成了灰燼/炸成了灰烬
zhaˋ chengˊ le˙suiˋ pianˋ
Blown up, blasted to pieces
炸成了碎片
erˊ chengˊ
Prepared
而成
nianˇ chengˊ
Pulverise, destroye, smashe
碾成
nianˇ chengˊ le˙
Pulverised, destroyed, smashed
碾成了
buˋ chengˊ gong¯
Unsuccessful, unsuccesfully
不成功
xingˊ chengˋ
Form, act of forming
形成
zanˋ chengˊ
In favor of
贊成/赞成
ranˇ chengˊ
Stained, dyed
染成
wanˊ chengˊ
Complete, realize, finish
完成
wanˊ chengˊ le˙
Completed, finished, solved
完成了
daˊ chengˊ
Realizing, completey
達成/达成
zaoˋ chengˊ
Cause, result in
造成
zaoˋ chengˊ de˙
Caused
造成的
zaoˋ chengˊ le˙
Caused
造成了
xin¯ chengˊ liˋ de˙
Newly established
新成立的
shou¯ chengˊ de˙
Gathered, collected
收成的
duanˋ chengˊ liangˇ banˋ le˙
Completely cut in half
斷成兩半了/断成两半了
bianˋ chengˊ
Change, become
變成/变成
bianˋ chengˊ huaˋ shiˊ
Fossilized
變成化石/变成化石
zuˇ chengˊ
Form, compose, constitute, make up
組成/组成
jieˊ chengˊ
Form, make
結成/结成
suo¯ chengˊ
Shrivel completely, squeeze
縮成/缩成
gaiˇ zhuang¯ chengˊ
Convert to, alter
改裝成/改装成
fen¯ jieˇ chengˊ
Completely changes/decomposes/changes into
分解成
meiˇ mengˋ chengˊ zhen¯
Beautiful dream made complete and real
美夢成真/美梦成真
mengˋ xiangˇ chengˊ zhen¯
Dream come true, realize a dream, make (dreams/a dream) become real
夢想成真/梦想成真
banˋ heˊ chengˊ ji¯ youˊ
ME: synthetic-blend oil
半合成機油/半合成机油
zhuanˇ bianˋ chengˊ
Changed, transformed
轉變成/转变成
fuˇ yangˇ chengˊ renˊ
Raise, bring up
撫養成人/抚养成人
erˊ zaoˋ chengˊ le˙
And so caused
而造成了
ningˊ jieˊ chengˊ
Condense (and form)
凝結成/凝结成
jinˋ xingˊ chengˊ zhangˋ
Gestate
進行成長/进行成长
suo¯ xiaoˇ chengˊ
Made small enough, be small enough
縮小成/缩小成
yiˇ jing¯ bianˋ chengˊ le˙
Turned into, already changed into
已經變成了/已经变成了
shengˋ chengˊ
In The Midst Of
i
s
b
t
廿

(Cangjie Input Code)
皿 r108
< T >
In The Midst Of, glorious, rich, exuberant, prosperous, (cheng2), place into, hold, contain
shengˋyanˋ
Feast
盛宴
qiangˊ shengˋ
Strong and prosperous (nation)
強盛/强盛
ganˇ
Feel
i
r
p

(Cangjie Input Code)
心 r61
< T >
Feel, feeling, sense, touch, perceive, affect
ganˇ en¯
To feel gratitude
感恩
ganˇ en¯ jieˊ
Thanksgiving
感恩節/感恩节
ganˇ maoˋ
Catch a cold
感冒
ganˇ jueˊ
Feel, sense, take in sensory information, perceive, notice
感覺/感觉
ganˇ nianˋ
Remember with gratitude
感念
ganˇ nianˋ wuˇ zhong¯
Feel deep gratitude
感念五中
ganˇ mingˊ
Grateful, to always remember a favor received
感銘/感铭
ganˇ daiˋ
To feel gratitude and respect
感戴
ganˇ daoˋ
Felt
感到
ganˇ deˊ
Grateful for a kindness
感德
ganˇ qingˊ
Relationship, how people get along with each other
感情
ganˇ qingˊ yongˋ shiˋ
Sentimental, swayed by feelings, emotionally attached
感情用事
ganˇwuˋ
Realize, become aware of
感悟
ganˇ ceˋ qiˋ
Sensor, scanner
感測器/感测器
ganˇ ying¯
Sensor, sense, induce, induction
感應/感应
ganˇ ying¯ daoˋ
Sensed
感應到/感应到
ganˇ xieˋ
Thank(s), gratitude
感謝/感谢
yuˋ ganˇ
Premonition, intuition
預感/预感
yi¯ ganˇ ying¯ daoˋ
As soon as it sensed
一感應到/一感应到
minˇ ganˇ
Sensitive, delicate
敏感
chuanˊ ganˇ qiˋ
Sensor
傳感器/传感器
chuanˊ ganˇ qiˋ de˙
Sensor
傳感器的/传感器的
kuaiˋ ganˇ
Thrills, pleasure
快感
shen¯ ganˇ
Feel deeply, profoundly feel
深感
shen¯ ganˇfenˋnuˋ
Deeply resentful, profoundly angry
深感憤怒/深感愤怒
haoˇ ganˇ
Good will
好感
shunˋ jian¯ ganˇ daoˋ
Instantly felt, in that instant felt
瞬間感到/瞬间感到
hun¯xuanˋ ganˇ
Feeling of dizziness, dizzy feeling
昏眩感
lingˋ woˇ ganˇ daoˋ
Makes me feel
令我感到
chengˊ jiuˋ ganˇ
Sense of fulfillment
成就感
you¯ jian¯ de˙ ganˇ jueˊ
Comfortable feeling
悠閒的感覺/悠闲的感觉
shenˊ jing¯ chuanˊ ganˇ
Anatomy: neurotransmitter(s)
神經傳感/神经传感
haoˊ wuˊ haoˇ ganˇ
Like not
毫無好感/毫无好感
wei¯
Impose
i
h
m
v

(Cangjie Input Code)
女 r38
Impose, might, prestige, power, dominate
wei¯ feng¯ de˙
Mighty, true blooded
威風的/威风的
wei¯maˇ
Name: Weimar
威瑪/威玛
wei¯ liˋ
Name: Weili
威利
wei¯lianˊ
Name: William
威廉
quanˊ wei¯
Authority
權威/权威
xiaˋ wei¯yiˊ
Hawaii
夏威夷
xiaˋ wei¯yiˊ daoˇ
Hawaiian Island
夏威夷島/夏威夷岛
Traditional Chinese chararacters classified under dot Key in the easy lookup system: 為求救尤式或惑成盛感威 心必慢恨慣怪懂惜憐懶情快悔性怕忙懷憶慘州 冰冷准憑次資 況漏混漫溫測洞深沉滑源派淚洽洋灌漢洪港滿溝消淡沙潮湖池漸清決沈波婆法濤染沖油淑污河江鴻汪酒漂汽海泡盜沒洗浩準活浮淨溪洲滅減淺浪激演渡滾注游流濟治灣 鬼自息血身射白的皇良郎帥師歸烏島鳥 般盤艦船航向奧宮官實宜寫字寬寞賽塞寒容宋憲害守寄宏宙富宣宗完家室宇寶定客額察宿審寧密寂它寢安案窩穹空穿突究窗 瘋癡痛病 底廖序庭廢廳座度席廣廠庫床麻魔摩麼庸康慶店府應鷹塵 祝視祖祥禮社神福選遲避退遇迴還週運過近遍迎通途道導送遭迷連速違遠達遺逐逸遙逢造進透逃述邊迫邀追遊這適裡初裕補被複之永 哀京享豪就離亮熟毫郭高六交效雜亦率齊齋立端站主文市夜衣方於旅旋施旗放族充育棄刻牽亡贏忘望 言調計訓許誠語論誤認訴試諸訂設詞詢記証訊請謂謝課說誼評譯誕議詩證詳誌譜註讀諾訪護討諒誇誰讓話該識講談託 部競音章彰竟意童龍商敵辛辦辯親新帝旁顏產, Neil Keleher. Chinese Symbols and Meanings.
Click here to Return to top.
The Easy Lookup Chinese to English Dictionary makes Traditional Chinese Character lookup faster and easier. Neil Keleher. chinsym.zeroparallax.com.

Chinese Character Lookup Made Easy
Even for Beginners

Includes Simplified and Traditional Character Indexes.