Online Easy Lookup Chinese Character Dictionary: Hat 01

The Easy Lookup Chinese to English Dictionary makes Traditional Chinese Character lookup faster and easier. Neil Keleher. chinsym.zeroparallax.com.

Chinese Character Lookup Made Easy
Even for Beginners

Includes Simplified and Traditional Character Indexes.

renˊ
Person/People
o

(Cangjie Input Code)
人 r9
Person/People, man, someone else, (radical 009)
renˊ yuanˊ
Staff, employee(s), worker(s), personnel
人員/人员
renˊ minˊ
People, general public, citizens (excluding ruling class)
人民
renˊ renˊ
Everybody, everybody's
人人
renˊ leiˋ
Human, human being, humanity, mankind
人類/人类
renˊ leiˋ ju¯ zhuˋ
Human habitation
人類居住/人类居住
renˊ fanˋ
Prisoner
人犯
renˊ gong¯
Artificial, man-made, human labour
人工
renˊ sheng¯
Life, a person's life
人生
renˊ men˙
People
人們/人们
renˊ lunˊ
Ethical, civilized
人倫/人伦
renˊ shouˇ
Manpower
人手
renˊ huangˊ
Sovereign of man, last of three sovereigns (sovereign of heaven, sovereign of earth)
人皇
renˊ zaoˋ youˊ
ME: synthetic oil
人造油
renˊ jiuˋ suanˋ shiˋ siˇ
Even dead people
人就算是死
xiaˋ renˊ
Sinful person, bad person
嚇人/吓人
bieˊ renˊ
Other people, anyone
別人/别人
nanˊ renˊ
Man
男人
maˋ renˊ
Scold, tell someone off
罵人/骂人
zhongˋ renˊ
Everybody, people
眾人/众人
chu¯ renˊ yiˋ liaoˋ
Suprisingly
出人意料
chu¯ renˊ yiˋ liaoˋ de˙
Surprisingly
出人意料的
juˋ renˊ
Giant, Name: gargantua
巨人
juˋ renˊ zuˊ
Giant(s)
巨人族
pianˋ renˊ
Thief
騙人/骗人
haiˋ renˊ
Frightening, disturbing
駭人/骇人
neiˋ renˊ
A person
那人
lingˋ renˊ
Make/cause people to
令人
lingˋ renˊ mo¯ buˋ zhaoˊ touˊ xuˋ
Makes no sense
令人摸不著頭緒/令人摸不着头绪
wanˋ renˊ miˊ
Charming person
萬人迷/万人迷
daiˋ renˊ quˋ
Take a team to, take a group to, take some people to
帶人去/带人去
guˇ renˊ
People in earlier times
古人
guˋ renˊ
Old friend
故人
benˇ renˊ
My, I am, himself
本人
huaiˋ renˊ
Bad guy, bad guys
壞人/坏人
zaiˇ renˊ
Carrying people, transporting people
載人/载人
zouˇ renˊ
Way out
走人
fu¯ renˊ
Lady, madam, mrs, wife or concubine (in ancient times)
夫人
laoˇ renˊ
Old person/people
老人
youˇ renˊ
Have someone, have somebody
有人
sha¯ renˊ
Kill, murder
殺人/杀人
yiˋ renˊ
One person, alone, sole
一人
erˋ renˊ
Two people (closely related)
二人
siˇ renˊ
Dead
死人
liangˇ renˊ
The two of them
兩人/两人
wuˊ renˊ
Unmanned, no one
無人/无人
wuˊ renˊ renˋ wuˋ
Unmanned mission
無人任務/无人任务
dengˇ renˊ
And (the) others, et al
等人
geˋ renˊ
Everybody
各人
geˋ renˊ de˙
Everybody's
各人的
mingˊ renˊ
Famous person, someone famous
名人
sunˇ renˊ
Name: Hayato
隼人
geˋ renˊ
Personal
個人/个人
xian¯ renˊ zhangˇ
Cactus/cacti
仙人掌
pu¯ renˊ
Servant
僕人/仆人
chuanˊ renˊ
Successor
傳人/传人
jia¯ renˊ
Beauty, beautiful
佳人
si¯ renˊ
Personal, individual, private
私人
woˇ renˊ sheng¯ zhong¯
My life's, during my life
我人生中
xingˊ renˊ
Pedestrian(s)
行人
jiuˋ renˊ chu¯ laiˊ
Get them out, save them
救人出來/救人出来
chengˊ renˊ
Adult, grown up
成人
guaiˋ renˊ
Mystery man, weirdo, strange person
怪人
qingˊ renˊ
Lover, sweatheart
情人
naoˇ renˊ
Annoying, obnoxious
惱人/恼人
naoˇ renˊ de˙
Annoying, obnoxious
惱人的/恼人的
meiˊ renˊ zaiˋ yiˋ
Nobody cares, nobody minds
沒人在意/没人在意
jia¯ renˊ
Family members, people in one's family
家人
jia¯ renˊ men˙
Family (members)
家人們/家人们
keˋ renˊ
Customer, client, guest
客人
bingˋ renˊ
Patients, sick or wounded
病人
tangˊ renˊ jie¯
China Town
唐人街
zao¯ renˊ
Been, being
遭人
zao¯ renˊ gong¯ jiˊ
Attacked
遭人攻擊/遭人攻击
zao¯ renˊ daˇ kai¯
Being opened
遭人打開/遭人打开
miˊ renˊ
Charming, tempting, fascinating
迷人
daiˇ renˊ
Catch person(s), catch prey
逮人
shang¯ renˊ
Merchant, trader, businessman
商人
diˊ renˊ
Enemy
敵人/敌人
qin¯ renˊ
Close relative
親人/亲人
nuˇ renˊ
Woman
女人
nuˇ renˊ huaiˊ liˇ
Within a woman's arms or bosom
女人懷裡/女人怀里
haoˇ renˊ
Good person
好人
you¯ renˊ
Hermit
幽人
lianˋ renˊ
Sweethearts, lovers
戀人/恋人
geiˇ renˊduoˊ zouˇ
Taken (from…)
給人奪走/给人夺走
geiˇ renˊ daiˋ laiˊ
Allow a person/people to bring in
給人帶來/给人带来
geiˇ renˊ xunˊ kai¯ xin¯
Be made fun of, give others happiness at own expense
給人尋開心/给人寻开心
yeˇ manˊ renˊ
Barbarians, savages
野蠻人/野蛮人
gouˋ maiˇ renˊ
Purchaser
購買人/购买人
suoˇ youˇ renˊ
Everybody/every one
所有人
lingˇ daoˇ renˊ weiˋ
In command, under the command (of), (acting as) leader
領導人為/领导人为
chuangˋ shiˇ renˊ
Founder
創始人/创始人
quanˊ buˋ renˊ
Everyone
全部人
quanˊ jia¯ renˊ
Whole family
全家人
huiˋ lingˋ renˊ
Wouldn't it be, it would be
會令人/会令人
meiˇ guoˊ renˊ
American
美國人/美国人
dang¯ diˋ renˊ
Locals
當地人/当地人
guˇ daiˋ renˊ leiˋ
Ancestors
古代人類/古代人类
ji¯ qiˋ renˊ
Robot, android
機器人/机器人
diˋ qiuˊ renˊ leiˋ
Mankind
地球人類/地球人类
laoˇ nuˇ renˊ
Old woman
老女人
daˋ meiˇ renˊ
The beautiful
大美人
taiˋ kong¯ renˊ
Astronaut
太空人
sha¯ guoˋ renˊ
Killed, murdered
殺過人/杀过人
moˋ sheng¯ renˊ
Stranger
陌生人
erˋ zhongˋ renˊ geˊ
Split personality
二重人格
buˊ shiˋ renˊ renˊ ganˋ de˙ laiˊ
Isn't for everybody, not everyone is suited to
不是人人幹得來/不是人人干得来
xiangˋ shangˋ renˊ touˊ
Head (separated from body)
項上人頭/项上人头
nianˊ qing¯ renˊ
Young, youth
年輕人/年轻人
waiˋ xing¯ renˊ
Aliens
外星人
waiˋ xingˊ renˊ
Layperson, laymen
外行人
fuˋ zeˊ renˊ
Person in charge, officer
負責人/负责人
zanˋ zhuˋ renˊ
Patron
贊助人/赞助人
kanˋ shouˇ renˊ
Caretaker, watchman
看守人
henˇ miˊ renˊ
Tempting, charming
很迷人
wen¯nuanˇ renˊ xin¯ de˙
Heart warming
溫暖人心的/温暖人心的
meiˊ youˇ renˊ
No one else
沒有人/没有人
guiˇ qu¯ renˊ
Poltergeist
鬼驅人/鬼驱人
shuaiˋ nanˊ renˊ
Handsome man
帥男人/帅男人
shouˇ yeˋ renˊ
Night watch
守夜人
songˋ youˇ renˊ
Saying Goodbye To a Friend
送友人
can¯ yuˇ renˊ yuanˊ
Participant(s)
參與人員/参与人员
nuˇ zhuˇ renˊ
Hostess
女主人
siˋtangˋ wuˊ renˊ renˋ wuˋ
4 unmanned missions
四趟無人任務/四趟无人任务
shiˋ yiˋ jia¯ renˊ
Stick together
是一家人
shiˋ ge˙ laoˇ renˊ
An old man
是個老人/是个老人
jianˋ buˋ deˊ renˊ
Shameful, shady, under the table, unseen
見不得人/见不得人
yinˋ diˋ an¯ renˊ
Indians
印第安人
gu¯ shen¯ yiˋ renˊ de˙
Isolated, alone
孤身一人的
reˇ deˊ zhongˋ renˊ
Prompting or provoking the crowd
惹得眾人/惹得众人
qiˊ zhong¯ yiˋ renˊ
One of them
其中一人
laiˊ ge˙ mingˊ renˊ
Someone famous came
來個名人/来个名人
fuˇ yangˇ chengˊ renˊ
Raise, bring up
撫養成人/抚养成人
duˊ ziˋ yiˋ renˊ
Alone, single handedly, by one's self
獨自一人/独自一人
yiˋ xiaoˇ duiˋ renˊ
A small team, a small group of people
一小隊人/一小队人
dianˋ naoˇ kuangˊ renˊ
Computer nerd
電腦狂人/电脑狂人
meiˇ yiˊ ge˙ renˊ
Each and every person, everybody
每一個人/每一个人
niˇ de˙ jia¯ renˊ
Your family
你的家人
woˇ men˙ de˙ renˊ
One of ours, one of our own
我們的人/我们的人
henˇ shaoˇ youˇ renˊ laiˊ
Very few people come over, don't have many people over
很少有人來/很少有人来
qin¯ ziˋ tiao¯ renˊ
Pick choose whomever one likes
親自挑人/亲自挑人
zhanˋ douˇ ji¯ qiˋ renˊ
Fighting robot, battle droid, battle robot
戰鬥機器人/战斗机器人
zaiˇ zhe˙ yiˊ ge˙ renˊ
Carry one person
載著一個人/载着一个人
sha¯ guang¯ suoˇ youˇ renˊ
Kill all
殺光所有人/杀光所有人
dianˋ ziˇ jiˋ shuˋ renˊ yuanˊ
Computer technician, electronics technician
電子技術人員/电子技术人员
jinˋ xingˊ ji¯ qiˋ renˊ
Advanced robot(ics)
進行機器人/进行机器人
jieˋ
Introduce
o
l
l

(Cangjie Input Code)
人 r9
< T >
Introduce, herald, harbinger, put on armor, sea, shell, lay between
jieˋ ruˋ
Interfere with, get involved with/in
介入
jieˋ yiˋ
Mind, be bothered
介意
jieˋ shaoˋ
Introduce
介紹/介绍
jieˋ shaoˋ xinˋ
Letter of introduction
介紹信/介绍信
jianˇ jieˋ
Profile, simple overview
簡介/简介
qiˇ
Enterprise
o
y
l
m

(Cangjie Input Code)
人 r9
< T >
Enterprise, entrepreneur, stand on tiptoe, desire, expect, long for, hope, penguin
qiˇ yeˋ
Company
企業/企业
qiˇ
Penguin
企鵝/企鹅
qiˇ men˙
Penguins
企鵝們/企鹅们
zuoˋ
Sit
o
o
g

(Cangjie Input Code)
土 r32
< T >
Sit, travel (while sitting), travel by train, travel by bus, travel by plane, travel by boat
zuoˋ guˇ
Anatomy: ischium
坐骨
zuoˋ guˇjiˊ
Anatomy: ischial spine
坐骨棘
zuoˋ guˇ jieˊ jieˊ
Anatomy: ischial tuberosities (sitting bones)
坐骨結節/坐骨结节
zuoˋ guˇcu¯ long¯
Anatomy: ischial tuberosities (sitting bones)
坐骨粗隆
zuoˋ guˇ daˋ qie¯jiˋ
Anatomy: greater sciatic notch
坐骨大切跡/坐骨大切迹
zuoˋ guˇ xiaoˇ qie¯jiˋ
Anatomy: lesser sciatic notch
坐骨小切跡/坐骨小切迹
zuoˋ le˙
Ride, sit
坐了
zuoˋ zhe˙
Sitting
坐著/坐着
zuoˋ zhiˊ sheng¯ ji¯
Takes a helicopter, rides a helicopter
坐直升機/坐直升机
zuoˋ biao¯
Math: coordinates
坐標/坐标
zuoˋ biao¯ tong¯ xunˋ maˇ
Coded coordinates
坐標通訊碼/坐标通讯码
zuoˋdianˋ
ME: Seat
坐墊/坐垫
zuoˋ xiaˋ
Sit down, sat down
坐下
zuoˋ buˋ qiˇ
Can't afford to ride (sit on) (plane/train/bus)
坐不起
zuoˋlaoˊ
Jailed, imprisoned
坐牢
jingˋ zuoˋ
Meditate, sit quietly
靜坐/静坐
jiaoˇ zuoˋ shiˋ
Seated Wide Leg Forward Bend (yoga), Upavista Konasana
角坐式
chengˊ zuoˋ
Use (for transport), ride, mount, take,
乘坐
paˋ zuoˋ fei¯ ji¯
Afraid of flying
怕坐飛機/怕坐飞机
shuang¯tuiˇ zuoˋ shiˋ tiˇ qianˊqu¯ shiˋ
Seated Forward Bend (yoga), Paschimottanasana
雙腿坐式體前屈式/双腿坐式体前屈式
rouˋ
Meat
o
b
o

(Cangjie Input Code)
肉 r130
Meat, flesh, (radical 130)
rouˋboˊ
Wrestle, fight
肉搏
feiˊ rouˋ
Fat
肥肉
ruoˋ rouˋ qiangˊ shiˊ
Strongest eats the weakest, predator(y)
弱肉強食/弱肉强食
shiˊ rouˋ
Predator, meat eater, carnivor
食肉
kaoˇ rouˋ
Kebab, roast meat, barbecued meat
烤肉
zhu¯ rouˋ
Pork
豬肉/猪肉
zhu¯ rouˋ pianˋ
Pork cutlet, slice of pork
豬肉片/猪肉片
niuˊ rouˋ
Beef
牛肉
bao¯ yuˊ rouˋ
Wrap fish
包魚肉/包鱼肉
ji¯tuiˇ rouˋ
Chicken leg meat
雞腿肉/鸡腿肉
jinˋ xingˊ rouˋboˊ
Started fighting commenced fighthing
進行肉搏/进行肉搏
qin¯ guˇ rouˋ
One's flesh and blood
親骨肉/亲骨肉
Traditional Chinese chararacters classified under hat Key in the easy lookup system: 人介企坐肉 入內 今含念令領創食飯餘飲館 全愈舍舒合命拿劍會 金銀鋼鍵錯銷鎖針鎮鐵鋒銘錢鏡鐘錄 八分兮公 父爸卻欲 首前益尊鄭瓶並普兼歉 羊翔養善美差義 對業 觀勸歡敬驚警擎草莫幕慕葛蘭萬夢藤藍茶蒼芬著苦葉藉蕭蓋藝若薩英華蔡蘇花舊菜藏落薦蓮芳菩莊藥慈曲農典散共巷恭井 革勒難黃甘某其期斯基甚 帶 曾弟 尚賞當黨堂常嘗掌卷拳光輝耀半判米糊精料類 火爆爛燈燒煩煙營榮勞螢 小尖少省, Neil Keleher. Chinese Symbols and Meanings.
Click here to Return to top.
The Easy Lookup Chinese to English Dictionary makes Traditional Chinese Character lookup faster and easier. Neil Keleher. chinsym.zeroparallax.com.

Chinese Character Lookup Made Easy
Even for Beginners

Includes Simplified and Traditional Character Indexes.