Online Easy Lookup Chinese Character Dictionary: Hat 18

The Easy Lookup Chinese to English Dictionary makes Traditional Chinese Character lookup faster and easier. Neil Keleher. chinsym.zeroparallax.com.

Chinese Character Lookup Made Easy
Even for Beginners

Includes Simplified and Traditional Character Indexes.

xiaoˇ
Small
n
c

(Cangjie Input Code)
小 r42
Small, young, tiny, minor, insignificant, humble, (radical 042)
xiaoˇ shiˊ
Hour, hours
小時/小时
xiaoˇ shiˊ houˋ
Childhood
小時候/小时候
xiaoˇ shuˇ
Solar Term: Slight Heat
小暑
xiaoˇya¯
Duckling
小鴨/小鸭
xiaoˇying¯ erˊ de˙
Infant's, an infant's
小嬰兒的/小婴儿的
xiaoˇ pengˊ youˇ
Children
小朋友
xiaoˇ xueˊ
Elementary school
小學/小学
xiaoˇqiu¯
Small hill
小丘
xiaoˇ tieˇ huanˊ
Tiny metal hoop
小鐵環/小铁环
xiaoˇlingˊ xingˊji¯
Rhomboid Minor muscle
小菱形肌
xiaoˇ hua¯
Flower(s), (small) flower
小花
xiaoˇ xiaoˇ
Small, tiny
小小
xiaoˇ xiaoˇ de˙
Little little, tiny tiny
小小的
xiaoˇ shaoˇyeˊ
Young lord, little master
小少爺/小少爷
xiaoˇ shiˋ
Little thing, matter
小事
xiaoˇ ji¯ guan¯
Tiny devices, small machines
小機關/小机关
xiaoˇ zhiˇ
Little finger
小指
xiaoˇ duiˋ
Small squad, small unit of soldiers
小隊/小队
xiaoˇ xueˇ
Solar Term: Slight Snow
小雪
xiaoˇzhuoˊ
Few drinks, over a few drinks, while having a few drinks
小酌
xiaoˇ qiˋ
Stingy, mean spirited
小氣/小气
xiaoˇzhuanˋ
Small seal characters
小篆
xiaoˇ yuˊ
Fish
小魚/小鱼
xiaoˇ tou¯
Thief
小偷
xiaoˇ xin¯
Careful, cautious
小心
xiaoˇ 滿manˇ
Solar Term: Grain Fills
小滿/小满
xiaoˇ heˊ
Stream, small river
小河
xiaoˇ paoˋ paoˋ
Tiny bubbles
小泡泡
xiaoˇ daoˇ
Small island
小島/小岛
xiaoˇ niaoˇ
Bird, small bird
小鳥/小鸟
xiaoˇ hanˊ
Solar Term: Little Cold
小寒
xiaoˇ shuo¯
Novel, fiction book
小說/小说
xiaoˇ xiongˊ weiˊ niˊ
Winnie the Pooh
小熊維尼/小熊维尼
xiaoˇ zuˇ
Team, party, small group of people
小組/小组
ruoˋ xiaoˇ
Weak, delicate, fragile
弱小
ruoˋ xiaoˇ de˙
Weak, delicate, fragile
弱小的
qi¯ xiaoˇ
Wife and (child, children)
妻小
daˋ xiaoˇ
Size, big and small, grown ups and children
大小
daˋ xiaoˇ de˙
Sized
大小的
taiˋ xiaoˇ
Too small
太小
yiˋ xiaoˇ kuaiˋ
A tiny piece
一小塊/一小块
yiˋ xiaoˇ shiˊ
One hour
一小時/一小时
yiˋ xiaoˇ duiˋ renˊ
A small team, a small group of people
一小隊人/一小队人
wei¯ xiaoˇ de˙
Tiny, small, not a lot
微小的
jiˇ xiaoˇ shiˊ houˋ
A few hours later
幾小時後/几小时后
xiˋ xiaoˇ
Thin, tiny
細小/细小
suo¯ xiaoˇ
Reduced
縮小/缩小
suo¯ xiaoˇ weiˊ
Reduced to
縮小為/缩小为
suo¯ xiaoˇ chengˊ
Made small enough, be small enough
縮小成/缩小成
leˋ guˇ xiaoˇ mianˋ
Anatomy: tubercle of rib
肋骨小面
deng¯ liuˋ xiaoˇtingˇ
Landing craft
登陸小艇/登陆小艇
zuoˋ guˇ xiaoˇ qie¯jiˋ
Anatomy: lesser sciatic notch
坐骨小切跡/坐骨小切迹
jin¯ faˇ xiaoˇ meiˋ mei˙
Blondy (nickname for person with blonde or golden colored hair)
金髮小妹妹/金发小妹妹
chaˋ dianˇ xiaoˇ mingˋ buˋ baoˇ
Almost dying
差點小命不保/差点小命不保
banˋ ge˙ xiaoˇ shiˊ
Half an hour
半個小時/半个小时
jie¯boˊ xiaoˇtingˇ
Shuttle craft, Mars Ascent Vehicle (MAV)
接駁小艇/接驳小艇
daˋ caiˊ xiaoˇ yongˋ
Overqualified
大材小用
daˋ jie¯ xiaoˇ xiangˋ
Streets and alleys
大街小巷
yiˊ buˋ xiaoˇ xin¯
Carelessly, a little carelessly
一不小心
yiˊ buˋ xiaoˇ xin¯ dianˇ
A little carelessly, not paying attention, accidentally, a little incautioiusly
一不小心點/一不小心点
niuˊ dao¯ xiaoˇ shiˋ
Mini-test, use a big knife to cut something tiny
牛刀小試/牛刀小试
zhang¯ huiˊ xiaoˇ shuo¯
Serial novel
章回小說/章回小说
sa¯ le˙ ge˙ xiaoˇhuangˇ
Told a small lie
撒了個小謊/撒了个小谎
huoˇ xing¯ deng¯ liuˋ xiaoˇtingˇ
Mars Descent Vehicle (MDV)
火星登陸小艇/火星登陆小艇
huoˇ xing¯ jie¯boˊ xiaoˇtingˇ
Mars Ascent Vehicle (MAV)
火星接駁小艇/火星接驳小艇
jian¯
Point
f
k

(Cangjie Input Code)
小 r42
< T >
Point, sharp, keen, shrewd, pointed
jian¯ jiaoˋ sheng¯
Sharp and piercing scream(s)
尖叫聲/尖叫声
jian¯ feng¯
Peak
尖峰
jian¯ dao¯
Dagger
尖刀
jian¯ shiˊ
Sharp rock or stone
尖石
dingˇ jian¯
Top, number one
頂尖/顶尖
biˇ jian¯
Brush tip, pen tip, nib
筆尖/笔尖
woˋ yiˇ jiao臥扭轉放鬆式 Reclining Easy
Reclining Big Toe Pose (yoga), Supta Padangusthasana
臥倚腳尖式/卧倚脚尖式
shaoˇ shaoˋ
Few
f
h

(Cangjie Input Code)
小 r42
< T >
Few, little, rare, scarce, less, lack
shaoˇ kai¯ wanˊ xiaoˋ le˙
Joking, can't be serious, you're joking
少開玩笑了/少开玩笑了
shaoˇ le˙
Without
少了
shaoˇ shuˋ
Fraction, small percentage
少數/少数
shaoˇ nianˊ
Youth
少年
shaoˇ yanˊ de˙
Of few words
少言的
xiaoˇ shaoˇyeˊ
Young lord, little master
小少爺/小少爷
laoˇ shaoˋ
Old and young, both (the) old and young
老少
zhiˋ shaoˇ
At least
至少
duo¯ shaoˇ
How much
多少
xi¯ shaoˇ
Scarce
稀少
henˇ shaoˇ
Very few
很少
henˇ shaoˇ youˇ renˊ laiˊ
Very few people come over, don't have many people over
很少有人來/很少有人来
jianˇ shaoˇ
Reduce
減少/减少
meiˊ shengˋ duo¯ shaoˇ
Doesn't have much more
沒剩多少/没剩多少
zhuanˋ buˋ liaoˇ duo¯ shaoˇ qianˊ
Don't earn much money, don't earn much
賺不了多少錢/赚不了多少钱
xingˊ touˊ yiˊ jianˋ buˋ shaoˇ
To have enough outfits, sufficient wardrobe
行頭一件不少/行头一件不少
shengˇ xingˇ
Frugal
f
h
b
u

(Cangjie Input Code)
目 r109
Frugal, economizing, save, comprehend, visit, province, leave out, (xing3), examine, understand, visit, test, memory
shengˇ shiˊ jian¯
Time saving, save time
省時間/省时间
shengˇ qianˊ
Money saving, save money
省錢/省钱
shengˇ shiˋ
Simple, convenient, thought out to avoid problems, save trouble, simplify things
省事
shengˇ dianˋ
Electricity saving, save electricity
省電/省电
xingˇwuˋ
Realize, awaken
省悟
shengˇ youˊ
Gas saving, save gas
省油
fanˇ xingˇ
Reflect on, look back on
反省
Traditional Chinese chararacters classified under hat Key in the easy lookup system: 人介企坐肉 入內 今含念令領創食飯餘飲館 全愈舍舒合命拿劍會 金銀鋼鍵錯銷鎖針鎮鐵鋒銘錢鏡鐘錄 八分兮公 父爸卻欲 首前益尊鄭瓶並普兼歉 羊翔養善美差義 對業 觀勸歡敬驚警擎草莫幕慕葛蘭萬夢藤藍茶蒼芬著苦葉藉蕭蓋藝若薩英華蔡蘇花舊菜藏落薦蓮芳菩莊藥慈曲農典散共巷恭井 革勒難黃甘某其期斯基甚 帶 曾弟 尚賞當黨堂常嘗掌卷拳光輝耀半判米糊精料類 火爆爛燈燒煩煙營榮勞螢 小尖少省, Neil Keleher. Chinese Symbols and Meanings.
Click here to Return to top.
The Easy Lookup Chinese to English Dictionary makes Traditional Chinese Character lookup faster and easier. Neil Keleher. chinsym.zeroparallax.com.

Chinese Character Lookup Made Easy
Even for Beginners

Includes Simplified and Traditional Character Indexes.