Online Easy Lookup Chinese Character Dictionary: Horizontal 01

The Easy Lookup Chinese to English Dictionary makes Traditional Chinese Character lookup faster and easier. Neil Keleher. chinsym.zeroparallax.com.

Chinese Character Lookup Made Easy
Even for Beginners

Includes Simplified and Traditional Character Indexes.

yiˋ yiˊ yi¯
1
m

(Cangjie Input Code)
一 r1
1, one, single, a, an, once, as soon as, the, (radical 001)
yiˋ huiˊ shiˋ
One and the same thing, caused by, one thing
一回事
yiˋ yuanˊ
Realize, complete
一圓/一圆
yiˋ tuanˊ luanˋ dang¯ zhong¯
In the midst of (the) confussion
一團亂當中/一团乱当中
yiˋ tuanˊnianˊnianˊ de˙
Gunky, sticky
一團黏黏的/一团黏黏的
yiˋ weiˋ
Habitually, invariably
一味
yiˊ luˋ
All the way, throughout the journey, go the same way, single file
一路
yiˋ juˊ
Game
一局
yiˋ cengˊ cengˊ de˙
Layered
一層層的/一层层的
yiˊdanˋ
Once, some day
一旦
yiˋ jian¯
A, an (e.g. room)
一間/一间
yiˋ ke¯
A (round object, seed, planet)
一顆/一颗
yiˋ dianˇ
A little
一點/一点
yiˋ dianˇ dianˇ
A little, hardly any, very little, a tiny amount
一點點/一点点
yiˋ dianˇ yeˇ buˊ xiangˋ
Isn't at all like
一點也不像/一点也不像
yiˋ dianˇ yongˋ yeˇ meiˊ youˇ
Not even a little
一點用也沒有/一点用也没有
yiˋ yanˇ jueˊ de˙
A critical eye
一眼覺的/一眼觉的
yiˋ tongˊ
Together
一同
yiˋ tongˊ qianˊ wangˇ
Go/travel together
一同前往
yiˋduoˇ
A bunch (of flowers)
一朵
yiˊ duanˋ
A section, first section, one section
一段
yiˊ duanˋ shiˊ jian¯ houˋ
Over time, over a period of time
一段時間後/一段时间后
yiˊ jiaoˋ xingˇ laiˊ
Wake up
一覺醒來/一觉醒来
yi¯ juˇ shuˋ deˊ
Lots of benefits from one action, (kill two birds with one stone)
一舉數得/一举数得
yiˋpi¯
A (horse)
一匹
yi¯ song¯
Loose
一鬆/一松
yiˋ qunˊ
A group, a bunch (of), a team (of)
一群
yiˋ zhang¯
A
一張/一张
yiˋ zhang¯yiˇ zi˙
A single chair, one chair
一張椅子/一张椅子
yiˋ renˊ
One person, alone, sole
一人
yiˋ zhen¯ maˊ zuiˋ
A shot of anesthetic
一針麻醉/一针麻醉
yiˊ wanˋ
10 000
一萬/一万
yiˊ luoˋ de˙
Lands, touches down
一落地
yiˊ banˋ
Half
一半
yiˋ xiaoˇ kuaiˋ
A tiny piece
一小塊/一小块
yiˋ xiaoˇ shiˊ
One hour
一小時/一小时
yiˋ xiaoˇ duiˋ renˊ
A small team, a small group of people
一小隊人/一小队人
yiˋ zhiˊ
Straight, always, constantly, been, (go) straight ahead
一直
yiˋ zhiˊ tong¯ guoˋ
Has been using
一直通過/一直通过
yiˋ zhiˊ qiˊ daiˋ
Been waiting, been wondering
一直期待
yiˋ zhiˊ chiˊ xuˋ zeng¯ qiangˊ
Keeps getting stronger
一直持續增強/一直持续增强
yiˋ zhi¯
A
一支
yiˋ qie¯
All, completely, everything
一切
yiˋ qie¯ dou¯ zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋ houˋ
After all of these preparations where completed
一切都準備就緒後/一切都准备就绪后
yiˋ che¯
Car, vehicle
一車/一车
yiˋ gen¯
A (finger)
一根
yiˋ gen¯ shouˇ zhiˇ
A finger
一根手指
yiˋke¯
A (tree)
一棵
yiˊ yangˋ
Alike, the same, equal
一樣/一样
yiˋ moˊ yiˊ yangˋ
Nearly identical
一模一樣/一模一样
yiˋ dangˇ
ME: first gear
一檔/一档
yiˋ benˇ
A (book)
一本
yiˋ baˇ
Handful, bunch
一把
yi¯ baˇcheˇ xiaˋ
Pulled off
一把扯下
yiˋ yaoˊ yiˋ baiˇ
Sway, (waddle)
一搖一擺/一摇一摆
yiˋ pai¯ jiˊ heˊ
Become good friends
一拍即合
yi¯ jie¯ chuˋ daoˋ
As soon as it contacted, as soon as it came in contact with
一接觸到/一接触到
yiˋ changˇ
A
一場/一场
yiˋ changˇ mengˋ
A nightmare
一場惡夢/一场恶梦
yiˋ dui¯
A (packet of), bunch of, pile of, heap of
一堆
yiˋ qiˇ
Together
一起
yiˊ quˋ buˋ huiˊ de˙
Gone for good, won't ever return
一去不回的
yiˋ taiˊ
A
一臺/一台
yiˋ sheng¯ lingˋ xiaˋ
Gives order to attack
一聲令下/一声令下
yiˋ sheng¯houˇ jiaoˋ houˋ
After roaring
一聲吼叫後/一声吼叫后
yiˊ daˋ qunˊ
A big group (of)
一大群
yiˊ daˋ biˇ qianˊ
A large sum of money
一大筆錢/一大笔钱
yiˊ taoˋ
A set of
一套
yiˊ jiaˋ
A (plane, helicopter, aircraft)
一架
yiˋ xie¯
Some
一些
yiˊ zhenˋ
A (sound or breeze or wind)
一陣/一阵
yiˊ zhenˋ juˋ tongˋ
A burst of intense pain
一陣劇痛/一阵剧痛
yiˊ zhenˋ zi˙ zhi¯ houˋ
After a while
一陣子之後/一阵子之后
yiˊ fuˋ
A set of (eyewear, goggles, to do with face)
一副
yiˋ baiˇ
One hundred
一百
yiˋ baiˇ qi¯ shiˊ wuˇ
175
一百七十五
yiˊ mianˋ huan¯ hu¯ yiˊ mianˋ xing¯ fenˋ de˙
Cheered excitedly
一面歡呼一面興奮的/一面欢呼一面兴奋的
yiˋ shiˊ san¯ niaoˇ
Kill three birds with one stone
一石三鳥/一石三鸟
yiˋ tian¯
One day
一天
yiˋ tian¯ tian¯ guoˋ quˋ le˙
Days go by
一天天過去了/一天天过去了
yiˊ zhiˋ
Unanimously
一致
yiˋ dingˇ
A (hat)
一頂/一顶
yiˋ ge¯
Brother, a brother
一哥
yiˊ xiaˋ
Please, (polite suggestion)
一下
yiˊ xiaˋ ziˇ
Immediately, suddenly, at once
一下子
yiˋ buˊ bianˋ de˙
Unchanging, constant
一不變的/一不变的
yiˊ buˋ xiaoˇ xin¯
Carelessly, a little carelessly
一不小心
yiˊ buˋ xiaoˇ xin¯ dianˇ
A little carelessly, not paying attention, accidentally, a little incautioiusly
一不小心點/一不小心点
yiˊ piaoˋ
Bunch of or group of (slang)
一票
yiˊ qiˋ zhi¯ xiaˋ
In a fit of anger
一氣之下/一气之下
yiˋ nianˊ
One year
一年
yiˋ wuˊ suoˇ huoˋ
Achieved nothing
一無所獲/一无所获
yiˋ mingˊ
A (person)
一名
yiˋ mingˊ shenˊ miˋ nuˇ ziˇ
A myserious woman
一名神秘女子
yiˋ sheng¯
A life
一生
yiˊ wuˋkeˋ yiˊ wuˋ
The circle of life, there is always one thing that limits or restricts another
一物剋一物/一物克一物
yiˋ shuang¯
A pair (of)
一雙/一双
yiˋ zhi¯
A (hand/animal/beast)
一隻/一只
yiˋ zhi¯chanˊ
A Cicadia
一隻蟬/一只蝉
yiˋ zhi¯ shouˇ
One hand
一隻手/一只手
yiˋ zhi¯ zhi¯
One by one
一隻隻/一只只
yiˋ tiaoˊ
A (long object e.g. scarf)
一條/一条
yiˊ ge˙
A, an
一個/一个
yiˊ geˋ geˋ
One by one, each and every
一個個/一个个
yiˊ geˋ geˋ de˙
One-by-one
一個個的/一个个的
yiˊ ge˙ yueˋ houˋ
A month later
一個月後/一个月后
yiˊ ge˙ yiˊ ge˙
One by one
一個一個/一个一个
yiˊ ge˙ jie¯ yiˊ ge˙
One after another
一個接一個/一个接一个
yiˊ jianˋ
A (piece of clothing, matter of business)
一件
yiˊ jianˋ shiˋ
A matter
一件事
yiˊ daiˋ
Bag of
一袋
yiˊ weiˋ
A, an
一位
yiˋ qian¯
1000
一千
yiˋ zhongˇ
A kind of, a type, one kind
一種/一种
yiˋ fan¯
Some, a/an (e.g. argument
一番
yi¯ ganˇ ying¯ daoˋ
As soon as it sensed
一感應到/一感应到
yiˊ ciˋ
A, one, single
一次
yiˋ shen¯kui¯ jiaˇ
A suit of armour
一身盔甲
yiˋ ban¯
Usually, in general, as a rule, like, just like, as if
一般
yiˋ ban¯ laiˊ shuo¯
Usually, in general, for the most part
一般來說/一般来说
yiˋ ban¯ shuo¯ laiˊ
Usually, in general, for the most part
一般說來/一般说来
yiˋ ban¯ erˊ yanˊ
Usually, in general, for the most part (written ""high cultured"" version of yi ban lai shuo)
一般而言
yiˋsao¯
A (boat, ship, vessel), one ship
一艘
yiˊ xiangˋ
Always, until now, consistantly
一向
yiˊ dingˋ
Definitely, probably
一定
yiˊ dingˋ huiˋ
Will, would
一定會/一定会
yiˊ dingˋ deiˇ
Definitely need to, definitely should
一定得
yiˊ zuoˋ
A, an (e.g. island)
一座
yiˊ bianˋ
Again, once more
一遍
yiˋ lianˊ
A (series, connected objects)
一連/一连
yiˋ lianˊchuanˋ
A series (of), a sequence (of)
一連串/一连串
yiˋ bian¯
On one hand
一邊/一边
yiˋ liˊ kai¯
While about to leave
一離開/一离开
yiˊ keˋ
Time, occasion, moment
一刻
yiˋ yanˊ yiˇbiˋ zhi¯
To make a long story short, to sum up
一言以蔽之
yiˋ pangˊ
On one side, to one side
一旁
yiˋ taiˊ
A (plane)
一台
yiˋ si¯
A trace, a hint
一絲/一丝
naˇ yiˋ zhongˇ
What kind of
哪一種/哪一种
naˇ yiˋ bian¯
Which side?
哪一邊/哪一边
weiˊ yi¯
The only
唯一
weiˊ yiˋ de˙
Only, single
唯一的
weiˊ yi¯ yiˊ ge˙
The only one
唯一一個/唯一一个
paoˇ yiˋ paoˇ
Run around, run
跑一跑
tiaoˋ yiˊ tiaoˋ
Jump around, skip, hop around
跳一跳
lingˋ yiˋ
Another, the other
另一
lingˋ yiˊ ge˙
The other
另一個/另一个
lingˋ yiˋ bian¯
Elsewhere, (the) other side
另一邊/另一边
lingˋ yiˋ duan¯
Other end/side
另一端
zaoˇ yiˋ dianˇ
Earlier, early
早一點/早一点
shiˋ yiˋ jia¯ renˊ
Stick together
是一家人
tongˊ yiˋ
Same
同一
tongˊ yiˋ shiˊ jian¯
Simultaneously, at the same time
同一時間/同一时间
tongˊ yiˋ diˋ qu¯
Same area
同一地區/同一地区
biˇ yiˋ biˇ
Compare
比一比
naˋ yiˊ keˋ
That time, that occasion, that moment
那一刻
gaiˇ yiˋ gaiˇ
Make a little change, just make a little change
改一改
qianˊ yiˋ tian¯
One day before
前一天
mouˇ yiˋ tian¯
One day
某一天
chaoˊ yiˊ mianˋ qiangˊ
Facing a wall
朝一面牆/朝一面墙
niuˇ yiˋniuˇ
Twist, give a twist, turn
扭一扭
mo¯ yiˊ xiaˋ
Touch
摸一下
shuangˇ yiˊ xiaˋ ba¯
Getting together, having sex
爽一下吧
youˇ yiˊ ciˋ
Once
有一次
youˇ yiˋ tian¯
One day
有一天
youˇ yiˋ cengˊ
Has one layer, a layer
有一層/有一层
youˇ yiˋ qunˊ
A group (of)
有一群
youˇ yiˋ dianˇ erˊ
Have a little, are a little
有一點兒/有一点儿
touˊ yiˋ ciˋ
First time
頭一次/头一次
tian¯ yiˊ liangˋ
Dawn, break of day
天一亮
xiaˋ yiˊ ge˙
The next
下一個/下一个
xiaˋ yiˊ yeˋ
Next page
下一頁/下一页
xiaˋ yiˋchu¯
Next chapter, the next chapter
下一齣/下一出
buˋ yiˊ dingˋ
Not certain, not definite, indefinite, unsure
不一定
buˋ yiˊ yangˋ
Not the same, different, un-alike
不一樣/不一样
qiuˊ yiˋ moˊ yiˊ yangˋ
Like Earth's, Almost exactly iike that of Earth
球一模一樣/球一模一样
zaiˋ yiˊ ciˋ
Once again
再一次
juˋ yiˊ juˋ
Get together, meet
聚一聚
meiˇ yiˊ ge˙
Every, each and every
每一個/每一个
meiˇ yiˊ ge˙ renˊ
Each and every person, everybody
每一個人/每一个人
meiˇ yiˋ fen¯ miaoˇ
Each second
每一分秒
diˋ yi¯
Number one, first
第一
diˋ yiˊ ciˋ
First time
第一次
diˋ yiˋ tian¯
First day
第一天
diˋ yi¯ ge˙
First
第一個/第一个
diˋ yi¯ baiˇ san¯ shiˊ siˋ
134th
第一百三十四
benˋ yiˋ beiˋ
Stupider, more stupid
笨一倍
dengˇ yiˊ xiaˋ
Wait a moment
等一下
dengˇ yiˋ dengˇ
Wait a moment
等一等
dengˇ yiˋ qie¯ dou¯
Once everything (is/was)
等一切都
dengˇ yiˊ xiaˋ haoˇ maˇ
Can you wait a moment, can you give me a second?
等一下好嗎/等一下好吗
xiaoˋ yiˋ ge˙
Smile
笑一個/笑一个
chengˊ yiˋ tuanˊ
Everyone in a group, entire regiment
成一團/成一团
zheˋ yiˋ juˊ
This game
這一局/这一局
zheˋ yiˋ benˇ
This book
這一本/这一本
zheˋ yiˊ ciˋ
This time
這一次/这一次
zheˋ yiˊ zhenˋsao¯ dongˋ
This disturbance
這一陣騷動/这一阵骚动
zhi¯ yiˋ
One of
之一
raoˋ yiˋ quan¯
Walk around, complete a circle
繞一圈/绕一圈
he¯ diˋ yi¯ bei¯ boˊjueˊ chaˊ qianˊ
Before drinking (my) first cup of earl grey
喝第一杯伯爵茶前
xi¯ le˙ yiˋ kouˇ qiˋ
Inhale, breath of air
吸了一口氣/吸了一口气
xiaˋ le˙ yiˋ tiaoˋ
Scared, frightened, made (someone) jump
嚇了一跳/吓了一跳
zhiˇ youˇ yiˊ ge˙
Only have one
只有一個/只有一个
lingˋ waiˋ yiˊ ge˙
Another
另外一個/另外一个
lingˋ waiˋ yiˋ bian¯
On the other side
另外一邊/另外一边
shiˋ naˇ yiˋ zhongˇ
What kind of, is what kind
是哪一種/是哪一种
kai¯ le˙ yiˋ qiang¯
Fired a single shot
開了一槍/开了一枪
huiˇ yuˊ yiˊdanˋ
Destroyed
毀於一旦/毁于一旦
gu¯ shen¯ yiˋ renˊ de˙
Isolated, alone
孤身一人的
qiang¯ de˙ yiˋ sheng¯
"qiang" sound
鏘的一聲/锵的一声
qianˊ jinˋ yiˋ buˋ
Step forwards, advance a little bit
前進一步/前进一步
qiˊ zhong¯ yiˊ ge˙
One of them
其中一個/其中一个
qiˊ zhong¯ yiˋ gen¯
One of them (them being long slender objects)
其中一根
qiˊ zhong¯ yiˋ renˊ
One of them
其中一人
qiˊ zhong¯ yiˋ zhi¯
One of the (creatures)
其中一隻/其中一只
jiaoˋ shengˋ yiˋ chouˊ
A little better
較勝一籌/较胜一筹
qiang¯ xian¯ yiˋ buˋ
Rushing ahead
搶先一步/抢先一步
pao¯ kai¯ yiˋ qie¯
Set aside everything, throw it all away
拋開一切/抛开一切
jiˇ zaiˋ yiˋ qiˇ
Crowd together
擠在一起/挤在一起
zaiˇ zhe˙ yiˊ ge˙ renˊ
Carry one person
載著一個人/载着一个人
duˊ ziˋ yiˋ renˊ
Alone, single handedly, by one's self
獨自一人/独自一人
daˋhouˇ yiˋ sheng¯
Roared a single time
大吼一聲/大吼一声
daˋ chi¯ yiˋ jing¯
Surprised
大吃一驚/大吃一惊
zaiˋ tongˊ yiˋ shiˊ jian¯
At the same time
在同一時間/在同一时间
shunˋ daiˋ yiˋ tiˊ
For reference
順帶一提/顺带一提
san¯ shiˊ yiˋ
31, thirty-one
三十一
zaiˋ shuo¯ yiˋ ciˋ
Say once more, say again
再說一次/再说一次
zaiˋ laiˊ yiˋ bei¯
Another cup, another drink?
再來一杯/再来一杯
lingˊ ji¯ yiˋ dongˋ
Suddenly think of
靈機一動/灵机一动
liaoˊ le˙ yiˊ huiˋ
Chatted (for a while)
聊了一會/聊了一会
dengˇ woˇ yiˊ xiaˋ
Wait a moment, wait for me
等我一下
dengˇ zheˋ yiˊ keˋ
Waited for this moment
等這一刻/等这一刻
jieˇ shiˋ yiˊ xiaˋ
Explain
解釋一下/解释一下
xiu¯ buˇ yiˋ xiaˋ
Try to repair, fix, mend
修補一下/修补一下
ta¯ men˙ yi¯ chu¯ laiˊ
As soon as they come out
他們一出來/他们一出来
woˇ jie¯ yiˊ xiaˋ
I'll get it (in answer to phone ringing)
我接一下
xingˊ touˊ yiˊ jianˋ buˋ shaoˇ
To have enough outfits, sufficient wardrobe
行頭一件不少/行头一件不少
hunˊ zheˋ yiˋ hangˊ
Playing this (game, profession trade)
混這一行/混这一行
shen¯ xi¯ yiˋ kouˇ qiˋ
Takes a deep breath
深吸一口氣/深吸一口气
qi¯ hei¯ yiˋ pianˋ
Dark (as in nightfall)
漆黑一片
haiˇ wan¯ yiˋ
Waikiki
海灣一/海湾一
haiˇ wan¯ yiˋ daiˋ
Bay area
海灣一帶/海湾一带
lianˊ zaiˋ yiˋ qiˇ
Connected together, linked together
連在一起/连在一起
qiao¯ le˙ yiˊ jiˋ
Struck a note, struck and created a sound
敲了一記/敲了一记
manˊ changˊ yiˊ duanˋ
Quite (a) long
蠻長一段/蛮长一段
manˊ changˊ yiˊ duanˋ juˋ liˊ
Quite a distance, quite a ways
蠻長一段距離/蛮长一段距离
zongˇ youˇ yiˋ tian¯
Someday, eventually
總有一天/总有一天
zhanˋ shiˋ diˋ yi¯ shiˋ
Warrior 1, Virabhadrasana 1
戰士第一式/战士第一式
queˋ wanˇ le˙ yiˋ buˋ
But (are) too late
卻晚了一步/却晚了一步
laiˊ zhua¯ kuangˊ yiˊ xiaˋ
Let's go crazy
來抓狂一下/来抓狂一下
daˋhouˇ le˙ yiˋ sheng¯ houˋ
Roared and then after
大吼了一聲後/大吼了一声后
zaiˋ lingˋ waiˋ yiˋ bian¯ de˙
On the other side
在另外一邊的/在另外一边的
diˋ erˋ tian¯ yiˋ zaoˇ
The next morning
第二天一早
duo¯ guanˋ le˙ yiˋ xie¯
Added a little more
多灌了一些
woˇ deiˇ jie¯ yiˊ xiaˋ
I have to get that
我得接一下
yanˇ jingˋsheˊ diˋ yi¯ shiˋ
Cobra 1 (yoga), Bhujangasana
眼鏡蛇第一式/眼镜蛇第一式
chaˋ buˋ duo¯ tongˊ yiˋ diˋ qu¯
Roughly the same area
差不多同一地區/差不多同一地区
fuˋ zeˊ zhiˇ hui¯ yiˋ qie¯
In total command
負責指揮一切/负责指挥一切
xiangˋ houˋ 退tuiˋ le˙ yiˋ buˋ
Stepped back, retreated a step
向後退了一步/向后退了一步
fanˊ shiˋ jie¯ youˇ diˋ yiˊ ciˋ
There's a first time for everything
凡事皆有第一次
baiˇ fen¯ zhi¯ erˋ shiˊ yiˋ
21\%, twenty-one percent
百分之二十一
woˇ jiˋ de˙ zuiˋ houˋ yiˊ jianˋ shiˋ
The last thing I remember (is/was)
我記得最後一件事/我记得最后一件事
weiˋ le˙ yiˇ fangˊ wanˋ yiˋ
As a precaution, just in case
為了以防萬一/为了以防万一
zheˋ gong¯ zuoˋ buˋ nengˊ zuoˋ yiˋ beiˋ zi˙
This job isn't forever
這工作不能做一輩子/这工作不能做一辈子
san¯
Three
m
m
m

(Cangjie Input Code)
一 r1
< T >
Three, 3
san¯ mingˊ zhiˋ
Food: Sandwich
三明治
san¯ ke¯
Three (round objects i.e. planets)
三顆/三颗
san¯ shiˊ
30, thirty
三十
san¯ shiˊ yiˋ
31, thirty-one
三十一
san¯ shiˊ wuˇ
35, thiry-five
三十五
san¯ dangˇ
ME: third gear
三檔/三档
san¯ suiˋ
3 years old
三歲/三岁
san¯ suiˋ banˋ
3 1/2, three and a half
三歲半/三岁半
san¯ baiˇ lingˊ jiuˇ
309
三百零九
san¯ baiˇ shiˊ erˋ
312, three hundred and twelve
三百十二
san¯ nianˊ jiˊ de˙
Grade three
三年級的/三年级的
san¯ mingˊ
Three (people)
三名
san¯ jiaoˇshen¯
Triangle Pose (yoga), Utthitta Trikonasana
三角伸
san¯ jiaoˇceˋ
Side Angle Pose (yoga), Parsvokonasana
三角側/三角侧
san¯ jiaoˇ shiˋ
Triangle Pose (yoga), Trikonasana
三角式
san¯ jiaoˇ ciˋ beiˋjiˊ de˙
Triple ridged backbone
三角刺背脊的
san¯ jiaoˇniuˇ zhuanˇshen¯ zhanˇ shiˋ
Revolving Triangle Pose (yoga), Privrtta Trikonasan
三角扭轉伸展式/三角扭转伸展式
san¯ ge˙
Three
三個/三个
san¯ ge˙ yueˋ qianˊ
Three months prior
三個月前/三个月前
san¯ ge˙ yueˋ houˋ
Three months later
三個月後/三个月后
san¯ qian¯
3000, three thousand
三千
san¯lengˊ jingˋ
Prism
三稜鏡/三稜镜
san¯ ciˋ
Three times
三次
zouˇ san¯ tian¯ de˙ luˋ chengˊ
3 days travel time
走三天的路程
erˋ san¯ qiˊ deˊ
Inconsistant, highly changeable, unstable, unreliable
二三其德
diˋ san¯ shiˋ jieˋ
Third (3rd) world
第三世界
diˋ san¯ shiˋ jieˋ de˙
Third (3rd) world
第三世界的
zhanˋ shenˊ san¯ haoˋ
Ares 3
戰神三號/战神三号
xing¯ qiˊ san¯
Wednesday
星期三
yiˋ shiˊ san¯ niaoˇ
Kill three birds with one stone
一石三鳥/一石三鸟
diˋ yi¯ baiˇ san¯ shiˊ siˋ
134th
第一百三十四
shengˋ zheˊ maˇ liˇ qiˊ san¯ shiˋ
Marichyasana 3 (yoga)
聖哲馬里奇三式/圣哲马里奇三式
fuˋ
Assist
m
w
l
n

(Cangjie Input Code)
刀 r18
< T >
Assist, secondary, deputy, auxiliary, back up, assistant, deputy, copilot, vice…
fuˋ shuiˇ xiang¯
ME: water reservoir
副水箱
yiˊ fuˋ
A set of (eyewear, goggles, to do with face)
一副
douˋ
Bean
m
r
t
廿

(Cangjie Input Code)
豆 r151
< T >
Bean, peas, bean curd, sacrificial vessel, (Radical 151)
douˋ 漿jiang¯
Soy milk
豆漿/豆浆
sheng¯ douˋ
Beans
生豆
luˋ douˋ
Green bean
綠豆/绿豆
luˋ douˋ sha¯ niuˊ naiˇ
Green bean milk smoothy
綠豆沙牛奶/绿豆沙牛奶
zhi¯ maˊ luˋ douˋ
Trivial, trifling, insignificant
芝麻綠豆/芝麻绿豆
touˊ
Head
m
t
廿
m
b
c

(Cangjie Input Code)
頁 r181
< T >
Head, chief, boss, prime, first
touˊyunˋ
Dizzy, light headed
頭暈/头晕
touˊ guˇ
Anatomy: skull
頭骨/头骨
touˊ faˇ
Hair, blonde
頭髮/头发
touˊ jin¯ faˇ
Gold colored hair, blonde hair
頭金髮/头金发
touˊ yeˇ buˋ huiˊ de˙
Without looking back, without a second thought
頭也不回地/头也不回地
touˊ ji¯ nianˊ
First few years
頭機年/头机年
touˊkui¯
Helmet
頭盔/头盔
touˊjin¯
Bandana
頭巾/头巾
touˊ yiˋ ciˋ
First time
頭一次/头一次
touˊ touˊ
Boss, chief, guvnor
頭頭/头头
touˊ touˊ dou¯
Each/every/all (large animal: cow, elephant, lion)
頭頭都/头头都
touˊ pengˋxi¯ shiˋ
Head to the knee pose (yoga), Janusirsasana
頭碰膝式/头碰膝式
touˊ pengˋxi¯ qianˊqu¯shen¯ zhanˇ shiˋ
Head to knee pose (yoga), Janusirsasana
頭碰膝前屈伸展式/头碰膝前屈伸展式
touˊ dingˇ
Top of the head
頭頂/头顶
touˊ dengˇ
First class
頭等/头等
touˊ dengˇcang¯
First class cabin
頭等艙/头等舱
touˊtengˊ
Headache
頭疼/头疼
touˊtengˊ siˇ le˙
Killer head ache
頭疼死了/头疼死了
touˊ liˋ shiˋ
Headstand (yoga), Sirsasana
頭立式/头立式
touˊ buˋ
Head
頭部/头部
touˊ xuˋ
Clues, ways, means, sequence, systematical
頭緒/头绪
huiˊ touˊ
Return, turn head
回頭/回头
huiˊ touˊ jianˋ
See you in a sec
回頭見/回头见
meiˊ touˊ
Space between the eyebrows
眉頭/眉头
meiˊ touˊ jinˇcuˋ
Wince
眉頭緊蹙/眉头紧蹙
kai¯ touˊ
From the beginning
開頭/开头
dianˇ touˊ
Nod head
點頭/点头
guˇ touˊ
Anatomy: bone
骨頭/骨头
shan¯ touˊ
Mountain
山頭/山头
juˋ touˊ
Giant
巨頭/巨头
nianˋ touˊ
Thought
念頭/念头
fuˇ touˊ
Axe head
斧頭/斧头
jianˇ touˊ faˋ
Give a haircut, have a haircut
剪頭髮/剪头发
quanˊ touˊ
Fist, fists
拳頭/拳头
zhuanˇ touˊ duiˋ
Turns towards
轉頭對/转头对
zhenˇ touˊ
Cushion, pillow
枕頭/枕头
biao¯ touˊ
Heading, header, headline, message header, packet header
標頭/标头
shu¯ touˊ faˇ
Comb hair
梳頭髮/梳头发
baˇ touˊ di¯ xiaˋ
Get your head down, get down, duck
把頭低下/把头低下
pi¯ touˊ siˋ
Beatles
披頭四/披头四
pi¯ touˊ siˋ diˋ
Beatles
披頭四的/披头四的
diaoˋ touˊ
Turn back
掉頭/掉头
gaoˇ touˊ de˙
Engaged
搞頭的/搞头的
shangˋ touˊ
On top of
上頭/上头
maˇ touˊ
Pier, dock
碼頭/码头
maˇ touˊ de˙
Docked
碼頭的/码头的
nianˊ touˊ
Times
年頭/年头
di¯ touˊ
Bow head, bow
低頭/低头
di¯ touˊ xingˊ liˇ
Bow head, bow
低頭行禮/低头行礼
congˊ touˊ daoˋ weiˇ
From start to finish, from head to tail
從頭到尾/从头到尾
xingˊ touˊ
Outfit, part of an outfit
行頭/行头
xingˊ touˊ yiˊ jianˋ buˋ shaoˇ
To have enough outfits, sufficient wardrobe
行頭一件不少/行头一件不少
xin¯ touˊ
Mind
心頭/心头
guoˋ touˊ
Exceed, overdo, overshoot
過頭/过头
dianˇ dianˇ touˊ
Nod head
點點頭/点点头
chu¯ feng¯ touˊ
Show off
出鋒頭/出锋头
daiˋ ciˋ touˊkui¯
Spiked helmet
帶刺頭盔/带刺头盔
zhuanˇ guoˋ touˊ
Turned around
轉過頭/转过头
shu¯ de˙ touˊ
Styled hair
梳的頭/梳的头
shouˇ zhiˇ touˊ
Finger
手指頭/手指头
qiˋgang¯ touˊ
ME: cyclinder head
汽缸頭/汽缸头
meiˊ gaoˇ touˊ de˙
Disengaged, hopeless
沒搞頭的/没搞头的
zhunˇ beiˋ touˊ daoˇ liˋ shiˋ
Headstand Prep (yoga), Sirsasana
準備頭倒立式/准备头倒立式
zheˋ nianˊ touˊ
These times, in these times
這年頭/这年头
dan¯ jiaoˇ pengˋ touˊ shiˋ
One Leg Behind the Head Pose (yoga), Eka Pada Sirsasana
單腳碰頭式/单脚碰头式
dianˇ le˙ dianˇ touˊ
Nodded
點了點頭/点了点头
mo¯ buˋ zhaoˊ touˊ xuˋ
Feel clueless
摸不著頭緒/摸不着头绪
zouˇ zaiˋ qianˊ touˊ
Walk in front, lead the way
走在前頭/走在前头
xiangˋ shangˋ renˊ touˊ
Head (separated from body)
項上人頭/项上人头
ge˙ daˋ kuaiˋ touˊ
Big man, a big man
個大塊頭/个大块头
ke¯ jiˋ juˋ touˊ
Tech giant
科技巨頭/科技巨头
kuan¯ de˙ naˋ touˊ
Wide end
寬的那頭/宽的那头
lingˋ renˊ mo¯ buˋ zhaoˊ touˊ xuˋ
Makes no sense
令人摸不著頭緒/令人摸不着头绪
liˋ
Beautiful
m
m
b
b
p

(Cangjie Input Code)
鹿 r198
< T >
Beautiful, elegant, double, dual, hang (the act of hanging something)
liˋ shuiˇ
River Li, Beautiful Water
麗水/丽水
liˋ chiˊ
Ritz
麗池/丽池
yanˋ liˋ
Radiantly beautiful, charming, captivating
豔麗/豔丽
meiˇ liˋ
Beautiful
美麗/美丽
meiˇ liˋ de˙
Beautiful
美麗的/美丽的
huaˊ liˋ
Elaborate
華麗/华丽
maˇ liˋsha¯
Name: Mellisa
瑪麗莎/玛丽莎
aiˋ liˋ si¯ haoˋ
Iris probe
愛麗絲號/爱丽丝号
zhuangˋ liˋ
Imposing
壯麗/壮丽
wuˇ
Martial
m
p
y
l
m

(Cangjie Input Code)
止 r77
< T >
Martial, military, fighting, warlike
wuˇ qiˋ
Weapon
武器
wuˇ qiˋ touˊzhiˊ
Throwing weapon (disc shaped)
武器投擲/武器投掷
wuˇ shiˋ
Warrior, knight
武士
wuˇ shuˋ
Martial art(s)
武術/武术
erˋ
Two
m
m

(Cangjie Input Code)
二 r7
< T >
Two, 2, (radical 007)
erˋ luˋ erˊ
Low(er) quality goods,
二路兒/二路儿
erˋ fangˊ
Concubine, mistress
二房
erˋchenˊ
Traitor, turncoat
二臣
erˋ renˊ
Two people (closely related)
二人
erˋ fen¯ faˇ
Dichotomy
二分法
erˋ shiˊ
Twenty, 20
二十
erˋ shiˊ siˋ shiˋ
Tai ji: 24 Style
二十四式
erˋ shiˊ siˋ ge˙ yueˋ
24 months
二十四個月/二十四个月
erˋ huˊ
Instrument: two stringed chinese instrument
二胡
erˋ dangˇ
ME: second gear
二檔/二档
erˋ laoˇ
Parents, mum and dad
二老
erˋ san¯ qiˊ deˊ
Inconsistant, highly changeable, unstable, unreliable
二三其德
erˋ yuanˊ lunˊ
Philosophy: dualism
二元論/二元论
erˋ yuanˊ fang¯ chengˊ shiˋ
Equation with two variables
二元方程式
erˋ baiˇ wuˇ
Idiot
二百五
erˋyangˇ huaˋtanˋ
Carbon dioxide (CO2)
二氧化碳
erˋ dengˇ
Second class, economy class
二等
erˋ zhongˋ guoˊ jiˊ
Dual nationality, dual citizenship
二重國籍/二重国籍
erˋ zhongˋ renˊ geˊ
Split personality
二重人格
erˋ xingˊ chengˊ
ME: 2 stroke
二行程
erˋ xin¯
Disloyal
二心
erˋlengˋ
Badly scared, scared stiff
二愣
erˋlengˋ ziˇ
Adrenalin junkie, risk taker
二愣子
erˋ langˊtuiˇ
Pose: sit cross legged
二郎腿
erˋ qin¯
Parents, mother and father
二親/二亲
diˋ erˋ tian¯
The next day
第二天
diˋ erˋ tian¯ yiˋ zaoˇ
The next morning
第二天一早
jiaoˋ le˙ erˋ shiˊ nianˊ de˙ shu¯
Taught for twenty years
教了二十年的書/教了二十年的书
zhanˋ shiˋ diˋ erˋ shiˋ
Warrior 2, Virabhadrasana 2
戰士第二式/战士第二式
san¯ baiˇ shiˊ erˋ
312, three hundred and twelve
三百十二
baiˇ fen¯ zhi¯ erˋ shiˊ yiˋ
21\%, twenty-one percent
百分之二十一
shiˋ
Show
m
m
f

(Cangjie Input Code)
示 r113
< T >
Show, reveal, teach, demonstrate, notify, (Radical 113)
shiˋ yiˋ
Indicate(s), show, illustrate
示意
zhanˇ shiˋ
Show, display, demonstrate
展示
zhanˇ shiˋ de˙
Demonstrate
展示的
zhanˇ shiˋ zhe˙
Showing
展示著/展示着
zhanˇ shiˋ le˙
Showed, displayed
展示了
anˋ shiˋ
Hint
暗示
xianˇ shiˋ
Show, reveal
顯示/显示
chu¯ shiˋ
Show, produce
出示
biaoˇ shiˋ
Say, tell, show, express, reveal, indicate
表示
tiˊ shiˋ
Pointers, points, tips
提示
zhiˇ shiˋ
Direct, directions, give directions to,
指示
zhiˇ shiˋ ta¯
Directs him
指示他
yiˇ shiˋ
To show
以示
xiangˇ anˋ shiˋ
Imply, implying
想暗示
buˋ gan¯ shiˋ ruoˋ
Defiantly, not to be outdone
不甘示弱
zhuang¯huangˊ tiˊ shiˋ
Decorating tips
裝潢提示/装潢提示
hunˊ
Soul
m
i
h
u
i

(Cangjie Input Code)
鬼 r194
< T >
Soul
heˊ duanˋ hunˊ
Die in ectasy, willingly die
合斷魂/合断魂
yuanˊ
Original
m
m
u

(Cangjie Input Code)
儿 r10
Original, primary, first, beginning, fragment, dollar, piece, head
ou¯ yuanˊ
Euro
歐元/欧元
erˋ yuanˊ lunˊ
Philosophy: dualism
二元論/二元论
erˋ yuanˊ fang¯ chengˊ shiˋ
Equation with two variables
二元方程式
duo¯ yuanˊ
Multi-, multivariate,
多元
duo¯ yuanˊ wenˊ huaˋrongˊ heˊ
Multi-cultural
多元文化融合
Traditional Chinese chararacters classified under horizontal Key in the easy lookup system: 一三副豆頭麗武二示魂元 丌百頁夏憂面而耐死列烈殘殊豬 石碼碰磁砂碟破碩硬研砲砍確 天更五吾 互至到致 丁頂可哥歌于牙邪雅 下不否工項巧功攻恐敢正政 王玉理環現瑞珍玩弄球班琴 干刊平型形 兩爾再雨零露靈霸雷電震雪雲需 西醒配酷醉亞惡要覆票飄 耳聊耶聰職聯取聚聖聽, Neil Keleher. Chinese Symbols and Meanings.
Click here to Return to top.
The Easy Lookup Chinese to English Dictionary makes Traditional Chinese Character lookup faster and easier. Neil Keleher. chinsym.zeroparallax.com.

Chinese Character Lookup Made Easy
Even for Beginners

Includes Simplified and Traditional Character Indexes.