Online Easy Lookup Chinese Character Dictionary: Slant 05

The Easy Lookup Chinese to English Dictionary makes Traditional Chinese Character lookup faster and easier. Neil Keleher. chinsym.zeroparallax.com.

Chinese Character Lookup Made Easy
Even for Beginners

Includes Simplified and Traditional Character Indexes.

zhu¯
Red
h
j
d

(Cangjie Input Code)
木 r75
Red, vermillion, cinnabar
shi¯
Lose
h
q
o

(Cangjie Input Code)
大 r37
< T >
Lose, miss, fail
shi¯zong¯
Lost, lose track of, went missing, missing
失蹤/失踪
shi¯ baiˋ
Lose, fail
失敗/失败
shi¯ baiˋ zhe˙ huoˇ
Go down in flames
失敗著火/失败着火
shi¯ ya¯
Lost pressure, decompress, decompression
失壓/失压
shi¯ kongˋ
Out of control, uncontrollable, uncontrollably
失控
shi¯ quˋ
Lost
失去
shi¯ quˋ le˙
Lost, gone missing,
失去了
shi¯ quˋzong¯ yingˇ
Lost track of
失去蹤影/失去踪影
shi¯ peiˊ le˙
Excuse me (I have to go)
失陪了
shi¯ hengˊ zhuangˋ kuangˋ
Imbalance
失衡狀況/失衡状况
shi¯qieˋ
Stolen, missing
失竊/失窃
shi¯ xiaoˋ
Fail
失效
shi¯ wangˋ
Dissapointed, discouraged, dispairing
失望
shi¯ wangˋ de˙
Dissapointed, discouraged
失望的
shi¯ wuˋ
Error, flaw
失誤/失误
bieˊ shi¯ wangˋ
Don't be dissapointed, not to worry, don't despair
別失望/别失望
shu¯ shi¯
Negligence
疏失
sunˇ shi¯
Lose, loss
損失/损失
sangˋ shi¯
Lose, be deprived of
喪失/丧失
diu¯ shi¯
Lose, loss
丟失/丢失
xiao¯ shi¯
Vanish, disappear
消失
xiao¯ shi¯ le˙
Vanished, dissappeared
消失了
liuˊ shi¯
Out flow, run off
流失
juˊ mianˋ shi¯ kongˋ
Situation getting out of control
局面失控
youˇ duo¯ shi¯ wangˋ
Very dissapointed, extremely dissapointed
有多失望
qingˊ changˇ shi¯ yiˋ
Frustrated in {the arena of} love
情場失意/情场失意
yiˇ mianˇ shi¯ ya¯ qingˊ kuangˋ fa¯ sheng¯
In case there was a pressure loss
以免失壓情況發生/以免失压情况发生
xian¯
First
h
g
h
u

(Cangjie Input Code)
儿 r10
< T >
First, early, in advance, prior, ancestors, former, deceased
xian¯ sheng¯
Mister, sir
先生
xian¯ zuoˋ zaiˋ shuo¯
First try, then discuss
先做再說/先做再说
xian¯ xingˊ
Advance, leading, first,
先行
xian¯ shuo¯ qing¯ chuˇ
To be clear, for the record
先說清楚/先说清楚
zuiˋ xian¯
First
最先
zuiˋ xian¯ jinˋ de˙
Latest, most advanced
最先進的/最先进的
shouˇ xian¯
First of all, at first
首先
shouˇ xian¯ jiang¯
First gets
首先將/首先将
shouˇ xian¯ shuo¯ mingˊ
Right away explains
首先說明/首先说明
shiˋ xian¯ jingˇ gaoˋ woˇ
Warn me first
事先警告我
qiang¯ xian¯ yiˋ buˋ
Rushing ahead
搶先一步/抢先一步
deiˇ xian¯
First needs (to)
得先
zanˋ
Praise
h
u
b
u
c

(Cangjie Input Code)
貝 r154
< T >
Praise, commend, approve, help, aid, back, support, patronize
zanˋ zhuˋ zheˇ
Promoter
贊助者/赞助者
zanˋ zhuˋ renˊ
Patron
贊助人/赞助人
zanˋ chengˊ
In favor of
贊成/赞成
gaoˋ
Announce
h
g
r

(Cangjie Input Code)
口 r30
< T >
Announce, inform, tell, accuse, say
gaoˋ zhi¯
Informs, tells
告知
gaoˋ zhi¯ le˙
Told, informed, advised
告知了
gaoˋ 退tuiˋ
Withdraw, leave
告退
gaoˋ suˋ
Tell, inform
告訴/告诉
gaoˋ suˋ ta¯
Tell him
告訴他/告诉他
yuˋ gaoˋ pianˋ
Movie trailer
預告片/预告片
jingˇ gaoˋ
Warn, warning
警告
zhuanˇ gaoˋ
Tell what someone said, transmit to, communicate to
轉告/转告
zhuanˇ gaoˋ ta¯
Tell him, pass on to him
轉告他/转告他
baoˋ gaoˋ
Report, make known, a report
報告/报告
xuan¯ gaoˋ
Proclaim
宣告
guangˇ gaoˋ
Advertising
廣告/广告
zuoˋ guangˇ gaoˋ
Advertise
做廣告/做广告
shiˋ xian¯ jingˇ gaoˋ woˇ
Warn me first
事先警告我
xiangˊ xiˋ baoˋ gaoˋ
Detailed report
詳細報告/详细报告
kaoˋ
Lean On
h
g
r
l
y

(Cangjie Input Code)
非 r175
< T >
Lean On, depend on, support, near, against
kaoˋ shiˋ
Lean Forward
靠勢/靠势
kaoˋ zaiˋ
Lean against
靠在
kaoˋ jinˋ
Approach, get close to
靠近
kaoˋ qiangˊ daoˇ woˋ shiˋ
Legs Up the Wall Pose (yoga), Viparita Karani
靠牆倒臥式/靠墙倒卧式
yiˇ kaoˋ
Rely on
倚靠
zhiˇ nengˊ kaoˋ ziˋ jiˇ
Can only rely on self
只能靠自己
shengˋ xiaˋ de˙ zhiˇ nengˊ kaoˋ
All that was left (to rely on, to use)
剩下的只能靠
sheng¯
Produce
h
q
m

(Cangjie Input Code)
生 r100
< T >
Produce, live, give life, birth, create, (Radical 100)
sheng¯ riˋ
Birthday
生日
sheng¯ riˋ danˋgao¯
Birthday cake
生日蛋糕
sheng¯ riˋ kuaiˋ leˋ
Happy birthday
生日快樂/生日快乐
sheng¯ riˋ wuˇ huiˋ
Birthday party
生日舞會/生日舞会
sheng¯ zhangˇ
Live, grow, develop
生長/生长
sheng¯ zhangˇ de˙
Live
生長的/生长的
sheng¯ zhangˇ de˙ diˋ fang¯
Spend my life
生長的地方/生长的地方
sheng¯ le˙ zhongˋ bingˋ
Became very sick/ill, became gravely ill
生了重病
sheng¯ mingˋ
Life
生命
sheng¯ mingˋ de˙
Life's
生命的
sheng¯ mingˋ tiˇ
Life form
生命體/生命体
sheng¯ mingˋ yiˊ
Biomonitor, life signs indicator
生命儀/生命仪
sheng¯ mingˋ chong¯ ciˋ
Life's rushed moments, life's "no time to think" moments
生命衝刺/生命冲刺
sheng¯ caiˋ
Fresh
生菜
sheng¯ huoˇ
Start a fire
生火
sheng¯ cunˊ
Survival, survive
生存
sheng¯ cunˊ xiaˋ quˋ
To survive
生存下去
sheng¯ douˋ
Beans
生豆
sheng¯ daoˋ
Living, alive
生到
sheng¯ xiaˋ
Give birth (to)
生下
sheng¯ qiˋ
Angry
生氣/生气
sheng¯ wuˋ
Creature, life form, animal, organism
生物
sheng¯ wuˋ huaˋ shiˊ
Fossil, animal fossil, fossilized animal remains
生物化石
sheng¯ wuˋ sheng¯ cunˊ
Sustaining life, life support
生物生存
sheng¯ xingˋxiong¯ canˊ
Ferocious
生性凶殘/生性凶残
sheng¯ huoˊ
Live life, live, life
生活
sheng¯ ziˋ
Vocabulary, new word or symbol
生字
sheng¯ ziˋ biaoˇ
Vocabulary table
生字表
sheng¯ bingˋ
Get sick
生病
sheng¯ bingˋ le˙
Become/became sick
生病了
sheng¯ yiˋ
Trade, business
生意
sheng¯ chanˇ
Make, produce
生產/生产
chu¯ sheng¯
Born
出生
xueˊ sheng¯
Student(s)
學生/学生
xueˊ sheng¯ men˙
Students
學生們/学生们
yi¯ sheng¯
Doctor
醫生/医生
fa¯ sheng¯
Happen, occur
發生/发生
fa¯ sheng¯ de˙
Happened, occurred
發生的/发生的
fa¯ sheng¯ le˙
Happens, occurs
發生了/发生了
fa¯ sheng¯xieˋ louˋ
There's been a breach, there's been a leak
發生洩漏/发生洩漏
fa¯ sheng¯ta¯xianˋ
Collapsed
發生塌陷/发生塌陷
fa¯ sheng¯ shenˊ me˙ shiˋ
What happened, wondering what happened
發生什麼事/发生什么事
renˊ sheng¯
Life, a person's life
人生
yangˇ sheng¯
Health, healthy
養生/养生
hua¯ sheng¯
Food: peanut
花生
kangˋ sheng¯ suˋ
Antibiotic, antibiotics
抗生素
zhuiˋ sheng¯ yaˊ
Dental: supernumery or extra tooth
贅生牙/赘生牙
zaiˋ sheng¯
Alive, living
在生
zuˇ sheng¯ yaˊ
Dental: impacted tooth, impacted teeth
阻生牙
moˋ sheng¯
Strange, unfamiliar
陌生
moˋ sheng¯ renˊ
Stranger
陌生人
yiˋ sheng¯
A life
一生
xian¯ sheng¯
Mister, sir
先生
weiˋ sheng¯
Hygiene
衛生/卫生
jiˋ sheng¯
Parasite
寄生
jiˋ sheng¯ xiˋbao¯yongˇ
Cocoon, parasite cocoon
寄生細胞蛹/寄生细胞蛹
taoˊ sheng¯
Escape
逃生
taoˊ sheng¯ zhi¯ luˋ
Escape route, way out
逃生之路
danˋ sheng¯
Birth
誕生/诞生
chanˇ sheng¯
Produce(s)
產生/产生
chanˇ sheng¯ de˙
Produced
產生的/产生的
weiˊ sheng¯ xiˋ tongˇ
Life support system
維生系統/维生系统
gang¯ chu¯ sheng¯
Just born, newly born
剛出生/刚出生
mouˇ zhi¯ sheng¯ wuˋ
A specific creature
某隻生物/某只生物
huˇ huˇ sheng¯ feng¯
Ready for anything, could/can handle anything
虎虎生風/虎虎生风
heˊ qiˋ sheng¯ caiˊ
Gentleness leads to wealth
和氣生財/和气生财
kanˋ yi¯ sheng¯
See a doctor
看醫生/看医生
woˇ renˊ sheng¯ zhong¯
My life's, during my life
我人生中
aiˋdiˊ sheng¯
Name: Edison
愛迪生/爱迪生
shiˊ xiˊ sheng¯
Trainee
實習生/实习生
gang¯ gang¯ fa¯ sheng¯ de˙
What just happened
剛剛發生的/刚刚发生的
tanˊ sheˋ taoˊ sheng¯
Eject (to escape from damaged craft)
彈射逃生/弹射逃生
jieˊ houˋ yuˊ sheng¯
Still surviving
劫後餘生/劫后馀生
jieˊ houˋ yuˊ sheng¯ de˙
Still surviving
劫後餘生的/劫后馀生的
yongˇ neiˋ de˙ sheng¯ wuˋ
Coccooned creature
蛹內的生物/蛹内的生物
yongˇ zhong¯ de˙ sheng¯ wuˋ
Coccooned creature
蛹中的生物
xin¯ liˇ yi¯ sheng¯
Psychologist
心理醫生/心理医生
duˋ guoˋ yuˊ sheng¯
For the remainder of one's life
度過餘生/度过馀生
zaˊ caoˇcongˊ sheng¯
Overgrown (with grass/weeds)
雜草叢生/杂草丛生
zaˊ caoˇcongˊ sheng¯ de˙
Overgrown (with grass/weeds)
雜草叢生的/杂草丛生的
yiˇ mianˇ shi¯ ya¯ qingˊ kuangˋ fa¯ sheng¯
In case there was a pressure loss
以免失壓情況發生/以免失压情况发生
zhiˋ
Control/System
h
b
l
n

(Cangjie Input Code)
刀 r18
< T >
Control/System, restrain, restrict, limit, regulate, establish, system, prevail
zhiˋ fuˊ
Uniform
制服
zhiˋ duˋ
System control, management
制度
zhiˋ duˋ huaˋ
Systemize
制度化
ji¯ zhiˋ
Mechanism
機制/机制
kongˋ zhiˋ
Control, manipulate, dominate
控制
kongˋ zhiˋ zhuˋ
Controlled, managed
控制住
kongˋ zhiˋ taiˊ
Control panel
控制台
kongˋ zhiˋ shiˋ
Control room
控制室
kongˋ zhiˋ zhong¯ xin¯
Control center
控制中心
xianˋ zhiˋ jiˊ
Restricted
限制級/限制级
diˋ mianˋ kongˋ zhiˋ zhong¯ xin¯
Ground Control
地面控制中心
diˋ mianˋ kongˋ zhiˋ zhong¯ xin¯ de˙
Ground Control's
地面控制中心的
huanˊ jingˋ kongˋ zhiˋ
Environmental controls
環境控制/环境控制
姿zi¯ taiˋ kongˋ zhiˋ huoˇjianˋ
Attitude control thrusters
姿態控制火箭/姿态控制火箭
zhiˋ
Produce
h
n
y
h
v

(Cangjie Input Code)
衣 r145
< T >
Produce, make, create, compose, manufacture
zhiˋyangˇ ji¯
Oxygenator, oxygen producing machine
製氧機/制氧机
zhiˋ zuoˋ
Make, produce, manufacture
製作/制作
zhiˋ zuoˋ de˙
Made
製作的/制作的
zhiˋ zaoˋ
Produce, build, make, create, cause (to happen), manufacture
製造/制造
keˋ zhiˋ huaˋ
Customized, custom (specially adapted to customers needs)
客製化/客制化
fuˊ zhiˋ pinˇ
Reproduction, duplicate, replica
複製品/复制品
fengˊ zhiˋ
Sew
縫製/缝制
daˋ pi¯ zhiˋ zaoˋ
Mass producing, mass production
大批製造/大批制造
niuˊ
Cow
h
q

(Cangjie Input Code)
牛 r93
< T >
Cow, ox, bull, (animal: cow), (radical 093)
niuˊ dao¯ xiaoˇ shiˋ
Mini-test, use a big knife to cut something tiny
牛刀小試/牛刀小试
niuˊ rouˋ
Beef
牛肉
niuˊ zi¯kuˋ
Jeans
牛仔褲/牛仔裤
niuˊ naiˇ
Milk
牛奶
cuo¯ niuˊ naiˇ
Milk a cow
撮牛奶
douˇ niuˊquanˇ
Bulldog
鬥牛犬/斗牛犬
fengˋliˊ niuˊ naiˇ
Drink: pineapple and milk
鳳梨牛乃/凤梨牛乃
ba¯ leˋ niuˊ naiˇ
Guava and milk (a drink)
芭樂牛奶/芭乐牛奶
muˋ gua¯ niuˊ naiˇ
Drink: papaya and milk
木瓜牛奶
西xi¯ gua¯ niuˊ naiˇ
Drink: watermelon and milk
西瓜牛奶
zong¯ heˊ niuˊ naiˇ
Mixed milk drink (possibly with mixed fruit)
綜合牛奶/综合牛奶
luˋ douˋ sha¯ niuˊ naiˇ
Green bean milk smoothy
綠豆沙牛奶/绿豆沙牛奶
ta¯
It
h
q
p
d

(Cangjie Input Code)
牛 r93
< T >
It
ta¯ men˙
They
牠們/牠们
ta¯ men˙ de˙
Their
牠們的/牠们的
guanˇ ta¯
Manage, handle or control animals
管牠
teˊ
Special
h
q
g
d
i

(Cangjie Input Code)
牛 r93
< T >
Special, distinguished, unique, unusual, extraordinary, male animal
teˋ bieˊ
Special, particular, especially, particularly
特別/特别
teˋ wuˋ
Secret agent, agent, operative, operatives
特務/特务
teˋ gong¯
Agent, agents
特工
teˋ zheng¯
Distinctive, characteristic, unique or defining qualities
特徵/特征
teˋ dingˋ de˙
Specific, specially designated
特定的
teˋ jiangˇ
Prize, grand prize, special prize
特獎/特奖
huaˊ teˋ
Name: Walther
華特/华特
qiˊ teˋ
Strange
奇特
waˇ teˋ niˊ
Name: Watney
瓦特尼
waˇ teˋ niˊ de˙
Watney's
瓦特尼的
fuˊ teˋ
Name: Ford
福特
nuˇ teˋ gong¯
Female agent
女特工
woˋ diˇ teˋ gong¯
Undercover agent(s)
臥底特工/卧底特工
woˋ diˇ teˋ gong¯ de˙
Undercover agent's, secret agents
臥底特工的/卧底特工的
keˋ huaˋ teˋ duo¯
Goes on and on, talks endlessly
刻話特多/刻话特多
ha¯ liˇxunˋ fuˊ teˋ
Name: Harrison Ford
哈里遜福特/哈里逊福特
wuˋ
Matter
h
q
p
h
h

(Cangjie Input Code)
牛 r93
Matter, substance, creature, object, thing
wuˋ pinˇ
Things
物品
wuˋ tiˇ
Objects, material, substance
物體/物体
wuˋ liˇ xueˊ
Physics
物理學/物理学
wuˋ liˇ xueˊ jia¯
Physicist
物理學家/物理学家
wuˋ zhongˇ
Species
物種/物种
wuˋ zhongˇ de˙
Species
物種的/物种的
wuˋ zi¯
Supplies, resources
物資/物资
wuˋ yuˇ yanˊ
Animal communication, animal language, creature communications
物語言/物语言
gouˋ wuˋ
Purchase, shop, buy, buy a gift
購物/购物
shiˊ wuˋ
Food
食物
shiˊ wuˋ laiˊ yuanˊ
Food source
食物來源/食物来源
yaoˋ wuˋ
Medicine, pills
藥物/药物
boˊ wuˋ guanˇ
Museum
博物館/博物馆
zhiˊ wuˋ xueˊ jia¯
Botanist
植物學家/植物学家
yiˊ wuˋkeˋ yiˊ wuˋ
The circle of life, there is always one thing that limits or restricts another
一物剋一物/一物克一物
kuangˋ wuˋ youˊ
ME: mineral/petroleum-based oil
礦物油/矿物油
sheng¯ wuˋ
Creature, life form, animal, organism
生物
sheng¯ wuˋ huaˋ shiˊ
Fossil, animal fossil, fossilized animal remains
生物化石
sheng¯ wuˋ sheng¯ cunˊ
Sustaining life, life support
生物生存
dongˋ wuˋ
Creature(s), animal(s)
動物/动物
dongˋ wuˋ men˙
Animals
動物們/动物们
huoˊ wuˋ
Creatures
活物
liˇ wuˋ
Gift(s), present(s)
禮物/礼物
ouˇtuˇ wuˋ
Vomit, act of vomitting
嘔吐物/呕吐物
suoˇ youˇ wuˋ tiˇ
Everything
所有物體/所有物体
nongˊ zuoˋ wuˋ
Crops
農作物/农作物
baoˋlieˋ wuˋ
Explosive device, ordnance
爆裂物
paiˊxieˋ wuˋ
Organic waste matter, excretement
排泄物
zhangˋaiˋ wuˋ
Obstacle, obstruction
障礙物/障碍物
canˊ liuˊ wuˋ zhiˋ
Residue
殘留物質/残留物质
huaˋ heˊ wuˋ
Compound, chemical compound
化合物
renˋ heˊ wuˋ tiˇ
Anything
任何物體/任何物体
nianˊchouˊ wuˋ
Gunk
黏稠物
luanˇ de˙ shiˊ wuˋ
Feed for the young
卵的食物
mouˇ zhi¯ sheng¯ wuˋ
A specific creature
某隻生物/某只生物
pangˊ ranˊ daˋ wuˋ
Monster
龐然大物/庞然大物
yongˇ neiˋ de˙ sheng¯ wuˋ
Coccooned creature
蛹內的生物/蛹内的生物
yongˇ zhong¯ de˙ sheng¯ wuˋ
Coccooned creature
蛹中的生物
Traditional Chinese chararacters classified under slant Key in the easy lookup system: 每敏氣午缺年無舞知智短怎竹節簡算篇籃第答簽範策笨箱筆等籌籍符笑管 包句勿忽 各冬名外怨多夠然久 龜色負急免象魚鮮角觸解蟹危 朱失先贊告靠生制製牛牠特物 雙售隻集條修候保假但們偶個佩仙化傾貨偏仰低伊仔仍健倫偷份俗儀僅借供備伴伙什值做他儘佛傳使休付偉佳倚俠佈佔仁優例倒伍便何價傷作傑像你您件任係代袋伯傻住依停信位倍似俊 千乖重動郵丟 和程租稅積稍秋愁秒移種稱穩科秘私香季秀委利釋番翻乘剩乎 升看拜毛手我 受愛彩亂辭爭雞貓 系 須得很役微徵徐從德衛律彼待街徒行復衡衝術往後, Neil Keleher. Chinese Symbols and Meanings.
Click here to Return to top.
The Easy Lookup Chinese to English Dictionary makes Traditional Chinese Character lookup faster and easier. Neil Keleher. chinsym.zeroparallax.com.

Chinese Character Lookup Made Easy
Even for Beginners

Includes Simplified and Traditional Character Indexes.