Chinese Symbols for Adjectives

In my study of Chinese I've never actually looked for a resource that groups symbols by type. I thought it would be an interesting exercise to do it myself. And so below are a list of about 200 Chinese Adjectives or "Stative Verbs". Below I've arranged them alphabetically by their English definition ideally making it easy to find the character(s) that you are looking for.

I've included the pinyin for the Mandarin pronounciation of each character or word.

One of the interesting points about Chinese is that it can almost seem like "plug and play." And for that reason it makes sense to list word types like Stative verbs all in one place.

Accurate
zhǔn
Aching
téng
Alike
一樣
yí yàng
Alive
huó
Alone
孤單
gū dān
Angry
生氣
shēng qì
Annoyed
麻煩
má fán
Argumentitive
激烈
jī liè
Awesome
厲害
lì hài
Bald
禿
Beautiful
měi
Beautiful
漂亮
piào liàng
Beautiful
美麗
měi lì
Bewildered
胡塗
hú tú
Big
Bitter
Black
hēi
Blue
lán
Bored Of
Bored
無聊
wú liáo
Broken
壞了
huài le
Brown
zōng
Busy
máng
Busy
忙碌
máng lù
Careful
小心
xiǎo xīn
Casual
隨便
suí biàn
Charming
迷人
mí rén
Cheap
便宜
pián yí
Clean
乾淨
gān jìng
Clear
清楚
qīng chǔ
Cold
lěng
Comfortable
舒服
shū fú
Convenient
方便
fāng biàn
Convenient
省事
shěng shì
Cool
liáng
Cooperative
合作
hé zuò
Correct
duì
Corrupt
腐敗
fǔ bài
Costly
值錢
zhí qián
Crowded
Cute
可愛
kě ài
Dead
Delicious
好吃
hǎo chī
Democratic
民主
mín zhǔ
Different
不同
bù tóng
Different
不一樣
bù yí yàng
Difficult
nán
Difficult
困難
kùn nán
Difficult
辛苦
xīn kǔ
Dirty
zāng
Dry
gān
Early
zǎo
Easy
容易
róng yì
Economical
經濟
jīng jì
Electricity Saving
省電
shěng diàn
Empty
kōng
Enthusiastic
熱心
rè xīn
Envious
羨慕
xiàn mù
Error
cuò
Exaggerated
誇張
kuā zhāng
Excellent
bàng
Excited
興奮
xīng fèn
Expensive
guì
Experienced
有經驗
yǒu jīng yàn
Extremely
不得了
bù dé liǎo
Fair
公平
gōng píng
Fake
jiǎ
Famous
有名
yǒu míng
Far
yuǎn
Fast
kuài
Few
shǎo
Fine
Fine
For A Long Time
jiǔ
Fragrant
xiāng
Fresh
xiān
Fresh
新鮮
xīn xiān
Frozen
bīng
Full (Belly)
bǎo
Full Of Joy
歡歡喜喜
huān huān xǐ xǐ
Fully Enjoy
過癮
guò yǐn
Fun
好玩
hǎo wán
Gas Saving
省油
shěng yóu
Generous
大方
dà fāng
Gentle
溫柔
wēn róu
Gold
jīn
Good
hǎo
Good At
拿手
ná shǒu
Good Looking
好看
hǎo kàn
Graceful
秀氣
xiù qì
Great
精彩
jīng cǎi
Green
Grey
huī
Handsome
shuài
Handsome
英俊
yīng jùn
Happy
快樂
kuài lè
Happy
高興
gāo xīng
Have Free Time
kōng
Healthy
健康
jiàn kāng
Home Sick
想家
xiǎng jiā
Hot
Hot
Humid
濕熱
shī rè
Hungry
è
Ideal
理想
lǐ xiǎng
Important
重要
zhòng yào
In A Rush
gǎn
Independent
獨立
dú lì
Intelligent
聰明
cōng míng
Interested
有興趣
yǒu xìng qù
Interesting
有意思
yǒu yì sī
Interesting
有趣
yǒu qù
Late
wǎn
Light
qīng
Lively
活潑
huó pō
Lively
熱鬧
rè nào
Loathsome
討厭
tǎo yàn
Long
zhàng
Low
Lucky
幸運
xìng yùn
Many
duō
Messy
luàn
Mild Mannered
溫和
wēn hé
Miserable
cǎn
Modern
現代
xiàn dài
Money Saving
省錢
shěng qián
Nagging
嘮叨
láo dāo
Near
jìn
New
xīn
Not Bad
不錯
bú cuò
Obese
pàng
Oily
yóu
Oily
油膩
yóu nì
Old
jiù
Open Minded
開放
kāi fàng
Orange
橘紅
jú hóng
Ordinary
普通
pǔ tōng
Ordinary
平常
píng cháng
Passive
被動
bèi dòng
Pink
粉紅
fěn hóng
Pitiful
可惜
kě xī
Pleasantly Cool
涼快
liáng kuài
Polite
客氣
kè qì
Polite
有禮貌
yǒu lǐ mào
Popular
熱門
rè mén
Possible
可能
kě néng
Professional
專業
zhuān yè
Punctual
準時
zhǔn shí
Purple
Radiant
liàng
Ready
好了
hǎo le
Red
hóng
Relaxed
sōng
Relaxed
放心
fàng xīn
Relaxed
輕鬆
qīng sōng
Resemble(S)
xiàng
Rich
有錢
yǒu qián
Romantic
羅曼蒂克
luó màn dì kè
Rotten
làn
Round
yuán
Sad
難過
nán guò
Safe
安全
ān quán
Salty
xián
Serious
嚴重
yán zhòng
Short In Height
ǎi
Short In Length
duǎn
Silver
yín
Slippery
huá
Slow
màn
Small
xiǎo
Sorry
抱歉
bào qiàn
Sounds Good
好聽
hǎo tīng
Sour
suān
Special
特別
tè bié
Spoiled
huài
Stable
安定
ān dìng
Stingy
小氣
xiǎo qì
Straight
zhí
Strange
guài
Strange
奇怪
qí guài
Strict
yán
Studious
用功
yòng gōng
Stupid
bèn
Succesful
成功
chéng gōng
Sufficient
gòu
Suitable
適合
shì hé
Sunny
qíng
Sweet
tián
Tall
gāo
Temperate
暖和
nuǎn huò
Tense
緊張
jǐn zhāng
The Opposite
相反
xiāng fǎn
Thin
shòu
Thirsty
Tight
jǐn
Time Consuming
花時間
huā shí jiān
Time Saving
省時間
shěng shí jiān
Tired
lèi
Ugly
chǒu
Un-Popular
冷門
lěng mén
Understandable
明白
míng bái
Unfortunate
不幸
bú xìng
Unlucky
倒楣
dǎo méi
Uptight
著急
zhāo jí
Useful
有用
yǒu yòng
Vast
guǎng
Vexed
fán
Warm
溫暖
wēn nuǎn
Waste Money
花錢
huā qián
Weak
ruò
Wet
shī
White
bái
Whole
quán
Wide Spread
普遍
pǔ biàn
Worried
擔心
dān xīn
Worthwhile
值得
zhí dé
Yellow
huáng
Young
年輕
nián qīng