Chinese Symbols for Skeletal Anatomy

The following anatomy terms in chinese symbols are arranged as follows: skull, spine, pelvis, leg bones (from top to bottom/proximal to distal), ribcage, shoulder girdle, arm bones (from proximal to distal.)

Skull
head/ bone
頭骨
tóu gǔ
Spine
spine/ spine
脊椎
jí zhuī
Hyoid Bone
tongue/ bone
舌骨
shé gǔ
Cervical Spine
neck/ spine
頸椎
jǐng zhuī
Thoracic Spine
chest/ spine
胸椎
xiōng zhuī
Lumbar Spine
waist/ spine
腰椎
yāo zhuī
Pelvis
bone/ bowl
骨盆
gǔ pén
Hip Bone
hip/ bone
髖骨
kuān gǔ
Hip Bone
without/ name/ bone
無名骨
wú míng gǔ
Sacrum
offer/ bone
薦骨
jiàn gǔ
Coccycx
tail/ bone
尾骨
wěi gǔ
Femur
thigh/ bone
股骨
gǔ gǔ
Tibia
shin/ bone
脛骨
jìng gǔ
Fibula
fibula/ bone
腓骨
féi gǔ
Tarsals
ankle/ bone
跗骨
fū gǔ
Meta-Tarsals
foot/ bone
蹠骨
zhí gǔ
Phalanges
toe/ bone
趾骨
zhǐ gǔ
Ribcage
chest/ outline
胸廓
xiōng kuò
Ribs
rib/ bone
肋骨
lè gǔ
Sternum
chest/ bone
胸骨
xiōng gǔ
Clavicle
lock/ bone
鎖骨
suǒ gǔ
Scapula
shoulder/ shoulder blade/ bone
肩胛骨
jiān jiǎ gǔ
Humerus
humerus/ bone
肱骨
gōng gǔ
Radius
oar/ bone
橈骨
ráo gǔ
Ulna
ruler/ bone
尺骨
chǐ gǔ
Carpals
wrist/ bone
腕骨
wàn gǔ
Meta-Carpals
hand/ bone
掌骨
zhǎng gǔ
Phalanges
finger/ bone
指骨
zhǐ gǔ