Chinese Symbols for Yoga Poses

The following list of Chinese symbols for yoga poses is sorted alphabetically by English meaning. Each entry includes the English and/or sanskrit name of a yoga pose. Following that is the same pose in Chinese symbols with pinyin pronounciation. Below is the Traditional, and if different, the simplified Chinese symbols with links to their entry in the Easy Lookup Chinese Character dictionary.

Note that for the Chinese symbols with pinyin pronounciation, if clickable, they will take you to the entry for that symbol.

Backbending Posture houˋ yangˇ shiˋ
後仰式
后仰式
Backbending Posture houˋ yangˇ 姿zi¯ shiˋ
後仰姿勢
后仰姿势
Belly Breathing 腹fuˋ shiˋ hu¯ xi¯
腹式呼吸
Boat Pose
Navasana chuanˊ shiˋ
船式
Bound Angle Pose
Butterfly
Baddha Konasana shuˋ jiaoˇ shiˋ
束角式
Butterfly Pose
Bound Angle Pose
Baddha Konasana 蝴huˊsheˋ shiˋ
蝴蠂式
Camel Pose
Ustrasana 駝tuoˊ shiˋ
駝式
驼式
Camel Pose
Ustrasana 駱luoˋtuoˊ shiˋ
駱駝式
骆驼式
Cat Pose
Bidalasana mao¯ shiˋ
貓式
猫式
Chair Pose
utkatasana
huanˋyiˇ shiˋ
幻椅式
Child's Pose
Balasana erˊ tongˊ shiˋ
兒童式
儿童式
Cobra
Bhujangasana yanˇ jingˋsheˊ shiˋ
眼鏡蛇式
眼镜蛇式
Cobra 1
Bhujangasana yanˇ jingˋsheˊ diˋ yi¯ shiˋ
眼鏡蛇第一式
眼镜蛇第一式
Crow Pose
Bakasana wu¯ya¯ shiˋ
烏鴉式
乌鸦式
Crow Pose
Heron Pose
Bakasana niaoˇya¯ shiˋ
鳥鴉式
鸟鸦式
Dolphin Pose haiˇtunˊ shiˋ
海豚式
Downward Dog
Adho Muka Svanasana xiaˋquanˇ shiˋ
下犬式
Downward Dog
Adho Muka Svanasana 伏fuˊquanˇ shiˋ
伏犬式
Eagle Pose
Garudasana ying¯ shiˋ
鷹式
鹰式
Fish Pose
Matsyasana yuˊ shiˋ
魚式
鱼式
Forward Bend
Paschimottanasana qianˊwan¯ shiˋ
前彎式
前弯式
Four Legged Plank Pose
Chatarunga zhi¯cheng¯ shiˋ
支撐式
支撑式
Front Triangle pose
Intense Side Stretch
Reverse Prayer Pose
Parsvottanasana jia¯ qiangˊceˋshen¯ zhanˇ shiˋ
加強側伸展式
加强侧伸展式
Full Body Twist shen¯qu¯ zhuanˇ dongˋ
身軀轉動
身躯转动
Gate Pose
Paraghasana menˊshuan¯ shiˋ
門閂式
门闩式
Half Boat Pose
Ardha Navasana banˋ chuanˊ shiˋ
半船式
Half Bow Pose
Ardha Dhanurasana banˋ quanˊgong¯ shiˋ
半全弓式
Half Lotus Bridge Pose
Ardha Baddha Padma Bandhasana banˋ lianˊ hua¯ qiaoˊ shiˋ
半蓮花橋式
半莲花桥式
Half Lotus Forward Bend Pose
Ardha Padma Paschimottanasana banˋ lianˊ hua¯ qianˊwan¯ shiˋ
半蓮花前彎式
半莲花前弯式
Half Lotus Tree Pose
Ardha Baddha Padma Vrksasana banˋ lianˊ hua¯ shuˋ shiˋ
半蓮花樹式
半莲花树式
Half Moon Pose
Ardha Chandrasana banˋ yueˋ shiˋ
半月式
Hands Beneath Feet Standing Forward Bend
padahastasana ya¯ zhangˇ qianˊwan¯ shiˋ
壓掌前彎式
压掌前弯式
Headstand Prep
Sirsasana zhunˇ beiˋ touˊ daoˇ liˋ shiˋ
準備頭倒立式
准备头倒立式
Hero Pose
Virasana ying¯ xiongˊ shiˋ
英雄式
Holding Big Toes Standing Forward Bend
padangusthasana woˋ jiaoˇzhiˇwan¯ shiˋ
握腳趾彎式
握脚趾弯式
Inverted Two Legged Staff Pose
Dwi Pada Viparita Dandansana shuang¯ jiaoˇ neiˋ shou¯ zhiˊgunˋ shiˋ
雙腳內收直棍式
双脚内收直棍式
Legs Up the Wall Pose
Viparita Karani kaoˋ qiangˊ daoˇ woˋ shiˋ
靠牆倒臥式
靠墙倒卧式
Lie Supine
Corpse Pose
Sivasana yangˇ woˋ shiˋ
仰臥式
仰卧式
Locust Pose
Shalabasana 蝗huangˊ chongˊ shiˋ
蝗蟲式
蝗虫式
Lord of the Dance Pose
natarajasana wuˇ wangˊ shiˋ
舞王式
Low Lunge
Low Bow Pose
Anjaneyasana di¯gong¯ buˋ shiˋ
低弓步式
Marichyasana 3 shengˋ zheˊ maˇ liˇ qiˊ san¯ shiˋ
聖哲馬里奇三式
圣哲马里奇三式
Mountain Pose shan¯ shiˋ
山式
Mountain Pose xiangˋ shan¯ shiˋ
像山式
One Leg Behind the Head Pose
Eka Pada Sirsasana dan¯ jiaoˇ pengˋ touˊ shiˋ
單腳碰頭式
单脚碰头式
Peacock Pose with Legs in Lotus
Padma Mayurasana lianˊ hua¯kongˇqueˋ shiˋ
蓮花孔雀式
莲花孔雀式
Pigeon Pose
Eka Pada Rajakapotasana 鵒yuˋ shiˋ
鵒式
鹆式
Plough Pose
Halasana 鋤chuˊ shiˋ
鋤式
锄式
Plough Pose
Halasana 犁liˊ shiˋ
犁式
Plough Pose
Halasana 犁liˊchuˊ shiˋ
犁鋤式
犁锄式
Puppy Dog Pose
Uttana Shishosana qing¯quanˇ shiˋ
青犬式
Reclining Big Toe Pose
Supta Padangusthasana woˋ yiˇ jiao臥扭轉放鬆式 Yoga: Reclining
臥倚腳尖式
卧倚脚尖式
Resting Pose
Sivasana xiu¯ xiˊ shiˋ
休息式
Revolving Triangle Pose
Privrtta Trikonasan san¯ jiaoˇniuˇ zhuanˇshen¯ zhanˇ shiˋ
三角扭轉伸展式
三角扭转伸展式
Scorpion Pose
Vrschikasana xie¯ ziˇ shiˋ
蠍子式
Seated Forward Bend
Paschimottanasana shuang¯tuiˇ zuoˋ shiˋ tiˇ qianˊqu¯ shiˋ
雙腿坐式體前屈式
双腿坐式体前屈式
Seated Wide Leg Forward Bend
Upavista Konasana jiaoˇ zuoˋ shiˋ
角坐式
Shoulder Stand
Salamba Sarvangasana 肩jian¯ liˋ shiˋ
肩立式
Shoulder Stand Inversion
Salamba Sarvangasana 肩jian¯ daoˇ liˋ shiˋ
肩倒立式
Side Angle Pose
Parsvokonasana san¯ jiaoˇceˋ
三角側
三角侧
Side Crow Pose
Parsva Bakasana 側ceˋ shiˋ wu¯ya¯ shiˋ
側式烏鴉式
侧式乌鸦式
Staff pose
dandasana shouˇzhangˋ shiˋ
手杖式
Standing Forward Bend
Uttanasana zhanˋ liˋ qianˊwan¯ shiˋ
站立前彎式
站立前弯式
Standing Forward Bend zhanˋ liˋ qianˊwan¯ shiˋ
站立前彎式
站立前弯式
Standing Forward Bend zhanˋ liˋshen¯ zhanˇ shiˋ
站立伸展式
Standing Wheel Pose
Drop Back zhanˋ liˋ lunˊ shiˋ
站立輪式
站立轮式
Sun Salutation(s)
Surya Namaskara baiˋ riˋ shiˋ
拜日式
Supine Legs In the Air
Urdvha Prasrita Padasana shangˋshen¯tuiˇ shiˋ
上伸腿式
Table Top Pose houˋ yangˇ zhi¯ jiaˋ shiˋ
後仰支架式
后仰支架式
Tree Pose
Vriskasana shuˋ shiˋ
樹式
树式
Triangle Pose
Utthitta Trikonasana san¯ jiaoˇshen¯
三角伸
Triangle Pose
Trikonasana san¯ jiaoˇ shiˋ
三角式
Turtle Pose
Kurmasana gui¯ shiˋ
龜式
龟式
Twisting Pose 扭niuˇ zhuanˇ shiˋ
扭轉式
扭转式
Twisting Wide Leg Pose
Privrtta Prasaritta Padottanasana 扭niuˇ zhuanˇ shuang¯ jiaoˇ shiˋ
扭轉雙角式
扭转双角式
Upward Facing Dog
Urdhva Muka Svanasana shangˋquanˇ shiˋ
上犬式
Wheel Pose
Chakrasana lunˊ shiˋ
輪式
轮式
Wheel Pose-upward facing
Urdhva Dhanurasana shangˋ lunˊ shiˋ
上輪式
上轮式
Wide Leg Standing Forward Bend
Prasaritta Padottanasana shuang¯ jiaoˇ shiˋ
雙角式
双角式
Wide Leg Standing Twist
Privrtta Prasaritta Padottanasana jin¯ ziˋ taˇniuˇ zhuanˇshen¯ zhanˇ shiˋ
金字塔扭轉伸展式
金字塔扭转伸展式
Wind Box Style Breathing
Bhastrika feng¯ xiang¯ shiˋ
風箱式
风箱式
Wind Relieving Pose
Pavana Muktasana 祛qu¯ feng¯ shiˋ
祛風式
祛风式
Head to knee pose
Janusirsasana touˊ pengˋxi¯ qianˊqu¯shen¯ zhanˇ shiˋ
頭碰膝前屈伸展式
头碰膝前屈伸展式
Head to the knee pose
Janusirsasana touˊ pengˋxi¯ shiˋ
頭碰膝式
头碰膝式
Headstand
Sirsasana touˊ liˋ shiˋ
頭立式
头立式
Horse Face Pose
Vatyanasana dan¯xi¯ dan¯ jiaoˇ shiˋ
單膝單腳式
单膝单脚式
Wind Relieving Pose
Single Leg Wind Relieving Pose
Eka Pada Pavana Muktasana dan¯tuiˇqu¯ feng¯ shiˋ
單腿祛風式
单腿祛风式